INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Marta Milewska
Tytuł Prasa samorządowa - potrzebna? A jeśli tak, to komu?
Title Self-government Press - Is it Necessary? If So, Who Needs It?
Słowa kluczowe prasa samorządowa, samorząd, prasa lokalna, funk-cje prasy lokalnej
Keywords self-government press, local government, local press, functions of the local press
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

W 2016 r. ze strony przedstawicieli strony rządowej pojawiły się zapowiedzi nowelizacji prawa prasowego w taki sposób, aby uniemożliwić jednostkom samorządu terytorialnego wydawanie własnych pism. Zdaniem oponentów tego typu wydawnictw gazety samorządowe miały odbierać czytelników i reklamodawców tytułom komercyjnym i w ten sposób negatywnie wpływać na kondycję prasy komercyjnej. Krytykowano również proceder zamieszczania na ich łamach płatnych reklam. W kontekście powyższej debaty warto zadać pytanie o to, jakie funkcje (przypisywane prasie lokalnej) rzeczywiście realizują periodyki, które z jednej strony są narzędziem komunikacyjnym i PR, a z drugiej należą do segmentu prasy lokalnej. W tym celu autorka przedstawiła wyniki własnych badań dotyczących lokalnej prasy samorządowej wydawanej na Mazowszu.

Summary

In 2016, representatives of the government announced a proposed amendment to the Press Law which would prevent local governments from publishing their own periodicals. According to the opponents of this kind of publications, self-government press deprives commercial journals of readers and advertisers, and in consequence, negatively infuences the condition of the commercial press. Also criticized was the practice of placing paid advertisements in the self-government press. In the context of this debate, it is worth to ask a question what functions (assigned to the local press) are actually performed by the periodicals which are on the one hand communication and PR tools, and on the other belong to the segment of the local press. To this end, the author presents the results of her research on the local self-government press in Mazovia.