INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Prasa opinii czy ilustrowany magazyn społeczny?
Title Opinion-shaping Press or Illustrated Social Magazines?
Słowa kluczowe prasa opinii, ilustrowany magazyn społeczny, Polska
Keywords opinion-shaping press, illustrated social magazine, Poland
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

Autor przeprowadził analizę porównawczą defnicji czasopism opinii i ilustrowanych magazynów społecznych. Odwołując się do literatury przedmiotu i badań własnych doszedł do wniosku, że pojęcie prasa opinii ma już charakter historyczny. Prasa ta do 1989 r. była specyfczną formą komunikowania się inteligencji, a zarazem sposobem oddziaływania na opinię publiczną.
W zmienionych warunkach ustrojowych przed polskim rynkiem prasowym otworzyły się nowe możliwości związane nie tylko ze zniesieniem cenzury, ale też uatrakcyjnieniem oferty oraz wykorzystaniem technik marketingowych właściwych dla nowoczesnego upowszechniania prasy. Nowym wyzwaniom najlepiej mogły sprostać magazyny podejmujące tematykę społeczną i polityczną, charakteryzujące się znacznym poziomem ilustracyjności. Autor doszedł też do wniosku, że interesująca go grupa czasopism zdominowana została przez treści publicystyczne, charakteryzuje ją dopracowana forma grafczna, pełni funkcje integracyjne i środowiskotwórcze, a jej byt opiera się głównie na zyskach płynących z reklamy.

Summary

The author has conducted a comparative analysis of defnitions of opinion-shaping press and illustrated social magazines. By referencing books and on the basis of own research, he reached a con-clusion that the term opinion-shaping press is only of historical nature today. Until 1989, this type of press was a specifc form of communication among the intelligentsia and the method of infuencing the public opinion. The political changes created new possibilities for the Polish press market. They resulted not only from the abolition of media censorship but also from a more attractive ofer and the implementation of modern marketing techniques, characteristic of the process of press popularization. Magazines, whose subject was social issues and politics, and which were characterized by a considerable number of il-lustrations, were best able to meet the new challenges.
The author has also concluded that the group of magazines of interest has been dominated by a jour-nalistic content. It is characterized by the refned graphic form; it performs integrative and environment-shaping function, and its existence relies mainly on the profts derived from advertising.