INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Monika Bartnik
Tytuł UJAWNIENIE INFORMACJI CHRONIONYCH TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ
Title DISCLOSURE OF INFORMATION PROTECTED BY JOURNALIST’S PRIVILEGE
Słowa kluczowe dziennikarz, informacja, tajemnica zawodowa, ochrona, prawo karne
Keywords journalist, information, professional secrecy, protection, criminal law
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

W postępowaniu karnym coraz częściej jako dowód wykorzystywane są zeznania podmiotów dysponujących informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową (art. 180 § 2 KPK). Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy przepisów prawnych i orzecznictwa dotyczących ujawnienia informacji chronionych tajemnicą dziennikarską. W szczególności zwrócono uwagę na zagadnienia związane z konse-kwencjami, jakie może ponieść dziennikarz w sytuacji, gdy odmawia złożenia zeznań mimo zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy. W kontekście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej analizie poddano również prawny obowiązek denuncjacji. Omówienie rozwiązań rodzimego porządku prawnego poprzedzone zostało wskazaniem przepisów prawa międzynarodowego dotyczących prezentowanych zagadnień.

Summary

In criminal proceedings, the testimony of the entities for whom information constitutes profes-sional secrets (Art. 180 § 2 of the Code of Criminal Procedure) is increasingly used as evidence. The aim of the article is to analyze the penal provisions and the verdicts on cases regarding disclosure of information protected by journalistic confdentiality. Special emphasis has been put on the issue related to the consequences borne by journalists who refuse to testify although they are already released from the journalist`s obligation of confdentiality. The legal obligation of disclosure has also been analyzed in the context of confdentiality clause. The domestic legal regulations are preceded by the presentation of international law on the issue.