INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Kamil Niesłony
Tytuł RAMY INTERPRETACYJNE W TWORZENIU NEWSÓW TELEWIZYJNYCH
Title INTERPRETATIVE FRAMEWORK IN CREATING TELEVISION NEWS
Słowa kluczowe framing, analiza ramowa, ramowanie, telewizyjne programy informacyjne
Keywords framing, framework analysis, frames, TV news programs
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Dziennikarze relacjonując wydarzenia polityczne poszukują rozmaitych form, za pomocą których mogliby przyciągnąć uwagę widzów i wyróżnić swój przekaz na tle przekazów konkurencyjnych stacji. Prowadzi to do sytuacji, w której reporterzy uczestniczący w tych samych wydarzeniach opowiadają o nich w odmienny sposób. Dzieje się tak poprzez eksponowanie określonych wątków i pomijanie drugich. Jedni wyróżniają aspekty personalne czy kwestie wizerunkowe, inni konfikty między ugrupowaniami politycznymi, a jeszcze inni poszukują odpowiedzialnych za daną sytuację. Narzędzie, za pomocą którego badacze mediów mogą opisywać to zjawisko, zawiera się w pojęciu ram interpretacyjnych (ram znaczenia, ang. framing). Niniejszy artykuł jest nie tylko próbą zdefniowania wspo-mnianego pojęcia, ale także próbą odpowiedzi na pytanie, jakimi ramami interpretacyjnymi najczęściej posługują się media, a także jak bardzo różnić mogą się od siebie przekazy dotyczące tych samych wydarzeń politycznych.

Summary

Journalists describing political events always look for diferent forms of expression that could attract the attention of audience and to stand out from the crowd. This leads to a situation where jour-nalists participating in the same events, report on them in a completely diferent way. This happens by exposing specifc threads and skipping others. Some of them exhibit the personal aspects, im-age issues, while others show conficts between political groups, or search for those responsible for the situation. A research tool, through which media can describe this phenomenon, is called interpretive framework. This article does not only attempt to defne this concept but also tries to identify the most common interpretative frameworks used by media as well as presents how much media coverages may difer when reporting the same political events.