INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Judyta Perczak
Tytuł HYBRYDYZACJA GATUNKU TELEWIZYJNEGO NA PRZYKŁADZIE TELEWIZJI WRÓŻBIARSKICH W POLSCE
Title HYBRIDIZATION OF A TV GENRE BASED ON THE EXAMPLE OF FORTUNE-TELLING SHOWS IN POLAND
Słowa kluczowe wróżbiarstwo, media, telewizja, hybrydyzacja, kon-sumpcjonizm, komercjalizacja
Keywords fortunetelling, media, TV, hybridization, consumerism, commercialization
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Wróżbiarstwo na masową skalę wróciło do powojennej Polski dopiero po 1989 r. wzbudzając duże zainteresowanie publiczności. Rynek medialny dość szybko zareagował na swobodę omawiania szeroko pojętej tematyki ezoterycznej. Początkowo był to rynek prasowy, jednak rozwój możliwości interak-tywnej telewizji, a później internetu, dał tej branży niezwykłe narzędzia i szanse rozwoju.
Korzystając z doświadczeń wielu wcześniejszych widowisk i programów telewizyjnych kanały i pasma ezoteryczne stworzyły format rozrywkowy, którego podstawową cechą jest indywidualny kontakt z widzem. W jego ramach wyodrębnić można elementy kilku gatunków telewizyjnych, zwłaszcza audiotele i program poradnikowy. Kolejnym gatunkiem, z którego czerpie telewizja wróżbiarska, jest audycja wyznań i zwierzeń, czyli odmiana reality show. Również elementy docu-show można znaleźć w programach wróżbiarskich. Wbrew pozorom to nie widz jest tutaj najważniejszym elementem, a prowadzący, który ma za zadanie przyciągnąć i zachęcić do telefonowania i wysyłania SMS-ów jak największą grupę ludzi. Daje pokaz elokwencji, ezoterycznej erudycji lub jej pozorów, sprawiając, że program jest bardzo emocjonalny, a emocje dominują nad informacjami. W tle zaś, jak zwykle przy audycjach rozrywkowych typu show, stoją bardzo duże pieniądze, które widzowie zostawiają w centrach telefonicznych, zupełnie poza anteną.

Summary

Fortune-telling on a great scale returned to the post-war Poland only after 1989 and quickly aroused a great interest of the public. There was a quick reaction of the media market to the discussion of a wide-ly understood esoteric theme. Initially, it was the press market but with the development of interactive TV and later the Internet, this industry gained extraordinary tools and a chance for development.
Gaining from the previous experience of many past shows and TV programs, esoteric channels and programming have created the entertainment venue. The hallmark of this format is an individual contact with the viewer. As part of the entertainment format one can distinguish a few TV genres, es-pecially audio-tele and guidance broadcasting. Confession a confdences programming, which is a type of reality show, is another genre typical of esoteric TV. Docu-show is another type of broadcast whose elements can be found in fortune-telling programs. Contrary to appearances, it is not the viewer that is the most important element but the host/hostess who is to encourage people to call and send text messages. Hosts rule supreme through their eloquence, esoteric erudition or its appearances, making the programs extremely emotional, and information here is eclipsed by emotions. As is often the case with this kind of entertainment shows, there is substantial money involved here, profting call centers completely of the air.