INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Małgorzata Gruchoła
Tytuł KOMODYFIKACJA "KULTURY" W TELEWIZJI PUBLICZNEJ
Title COMMODIFICATION OF CULTURE ON POLISH PUBLIC TELEVISION
Słowa kluczowe analizy porównawcze, kultura, telewizja publiczna, wymiary komodyfkacji
Keywords comparative analyses, culture, public television, aspects of commodifcation
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Zadaniem publikacji było wykazanie procesów komodyfkacji oferty programowej telewizji publicznej w Polsce, dotyczącej szeroko rozumianej kultury, zauważalnych w propozycjach programów uniwersalnych o zasięgu ogólnokrajowym (naziemnych), wyemitowanych w 2004, 2010 oraz 2014 r. W celu rozwiązania powyższego problemu zastosowano wtórną ilościową analizę zawartości, metodę porównawczą oraz analityczno-opisową. Materiał źródłowy stanowiły dokumenty KRRiT.
Przeprowadzona analiza potwierdziła wzrost udziału płatnych elementów przekazu w telewizyjnych programach uniwersalnych o zasięgu ogólnokrajowym. Film fabularny zdominował czas anteno-wy u wszystkich badanych nadawców telewizyjnych i oscylował w granicach około 40%. Przewaga form i gatunków typowych dla mediów komercyjnych wskazuje na tendencje do komodyfkacji oferty programowej.
Przepis art. 15 ust. 2 ustawy z 1992 r. odnosi się wyłącznie do kwoty językowej, bagatelizując udział utworów wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz udział utworów nowo powstałych. Audycje z zakresu kultury (flm dokumentalny, muzyka poważna, widowiska teatralne) łącznie w TVP 1 stano-wiły zaledwie około 7,2% w 2004, 5,1% w 2010 oraz 13% w 2014 r. Natomiast w TVP 2 odpowiednio wyemitowano: 10,3% w 2004, 7,3% w 2010 oraz 8% w 2014 r. Rezultaty przeprowadzonej analizy potwierdzają tezę o komodyfkacji „kultury” w telewizji publicznej.
Można przypuszczać, iż postępujący proces komodyfkacji kultury zostanie zahamowany po planowanej reformie mediów publicznych.

Summary

The aim of this paper is to show processes of commodifcation of public television’s programming ofer in Poland in the area of widely understood culture, noticeable in the national program proposals (terrestrial), aired in 2004, 2010, and 2014. In order to solve this problem, secondary quantitative con-tent analysis, comparative, analytical and descriptive methods have been applied. The source material comprised The National Broadcasting Council’s documents.
The provided analysis proved the increase of participation of paid transmissions of universal pro-grams of nationwide coverage. Air time was dominated by feature flms in all analyzed broadcasters and made up approximately 40% of the broadcasting content. The predominance of forms and genres typically associated with commercial media indicates that there exists a tendency of commodifcation of the programming ofer.
Article 19 sec. 2 of the Act of 29 December 1992 exclusively refers to the language quota, playing down the involvement of works created primarily in the Polish language and the involvement of the newly-created ones. Broadcasts in the feld of culture (documentary flm, classical music, stage perfor-mance) presented on TVP 1 comprised only 7.2% in 2004, 5.1% in 2010, and 13% in 2014. However, TVP 2 aired 10.3 % in 2004, 7.3% in 2010, and 8% in 2014. The results of the conducted analysis prove the thesis of culture commodifcation on public television. can be assumed that the ongoing process of commodifcation of culture will be stopped after the planned reform of the public service media