INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł TABLOIDYZACJA PRASY OPINII
Title Tabloidization of the Opinion-shaping Press
Słowa kluczowe prasa opinii, tabloidyzacja, analiza zawartości
Keywords opinion-shaping press, tabloidization, content analysis
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Niemal wszystkie polskie tygodniki opinii w różnym stopniu dotknęła tabloidyzacja. Zjawisko to najbardziej uwidoczniło się w szacie grafcznej tych czasopism. Okładki nie spełniały tylko funkcji informacyjnych, ale nade wszystko promocyjne. Przykuwały uwagę potencjalnych nabywców personifkacją przekazu. Zdominowane zostały przez fotografę.
Przed tabloidyzacją broniła się tylko częściowo zawartość analizowanych czasopism. Redakcje dbały, aby wewnątrz numerów tekst podawany był w podobnej proporcji jak elementy grafczne. Następowała wizualizacja przekazu, którą stopniowo wprowadzano do wszystkich drukowanych mediów, choć zwłaszcza do tabloidów.
Zacieranie granic informacji i opinii występujące w papierowych wersjach czasopism uwidoczniło się szczególnie w internecie. Nacechowany emocją przekaz obrastał nieprzebierającymi w słowach komentarzami internautów, a to nie tylko upodabniało go, ale wręcz nadawało charakter tabloidu.
Innym niepokojącym zjawiskiem dotykającym prasę opinii była personifkacja przekazu. Analizy statystyczne wykazały, że redakcje najchętniej sięgały po tematykę społeczną podawaną poprzez pryzmat jednostkowych losów. By pozyskać czytelników odwoływały się przy tym do wizerunków celebrytów. Erozja nakładów i sprzedaży prasy opinii jest zjawiskiem trwałym, które jedynie przejściowo po-wstrzymano w 2013 r., gdy na rynku pojawiły się dwa nowe tytuły. Jest zapewne kwestią czasu dalszy stopniowy spadek sprzedaży całej grupy. Z racji malejącego kręgu odbiorców prasa opinii zachowa cechy elitarne, ale tę czytelniczą elitę trudno będzie utrzymać stosując zabiegi właściwe tabloidom.

Summary

Almost all Polish opinion-shaping magazines, to varying degrees, have been afected by tabloidi-zation. This phenomenon is best seen in the artwork of those magazines. Their covers not only fulfl the information function, but are essentially promotional. Dominated by photography, they capture attention of potential buyers by message personifcation. Only partially has the content of analyzed magazines managed to stay away from tabloidization. Some editorial boards try balance the amount of a text and visual elements inside the issue. Neverthe-less, a visualization of a message has occurred and it had been gradually introduced to all printed media, but especially to tabloids.
Blurring of the boundaries between information and opinion in printed versions of the magazines can be clearly seen especially on the Internet. The message characterized by emotions keeps growing with comments of Internet users who do not exactly mince words. This does not only mimic a tabloid but makes it one. Another bothering phenomenon concerning the opinion-making press is the personifcation of the message. The statistical analysis reveals that the most popular topics among editorial ofces are so-cial ones shown as individual human stories. To win the readership, they frequently present celebrities.
The decrease of the opinion-making press circulation and sales is an ongoing phenomenon, which was only temporary held back in 2013 when two new titles appeared on the market. It is undoubtedly only a matter of time when the sales of the whole group will resume its gradual fall. Due to the dimin-ishing circle of readers, the opinion-making press will maintain its exclusive features, yet this reading elite will be difcult to keep while implementing the strategies suitable for tabloids.