INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Wojciech Furman
Tytuł Czym jest komodyfkacja i tabloidyzacja przekazów dziennikarskich? O splocie różnych procesów
Title What is Commoditization and Tabloidization of a Journalistic Message? On the Combination of Various Processes
Słowa kluczowe tabloidyzacja, komodyfkacja, kultura popularna, transfguracja kultury, błazen
Keywords tabloidization, commoditization, popular culture, trans-fguration of culture, jester
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Celem artykułu jest wykazanie, że pod pojęciem tabloidyzacji kryje się splot kilku różnych procesów. Są wśród nich proporcje między dziennikarstwem poważnym i popularnym, lecz jest także przejście od niedoboru do nadmiaru przekazów, transfguracja kultury w syndrom audiowizualny oraz ogólne procesy modernizacyjne. Analiza zawartości wybranych publikacji tygodnika "Polityka" wykazała brak tendencji do tabloidyzowania przekazów dziennikarskich.

Summary

The aim of the article is to demonstrate that the notion of tabloidization involves a combination of several various processes. Among them, the proportions between serious and popular journalism are included, as well as a transition from defciency to overabundance of messages, together with the transfguration of culture into an audiovisual syndrome and the general modernization processes.
The content analysis of selected publications of the weekly magazine “Polityka” indicates no tendency of tabloidization of the journalistic messages.