INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Krzysztof Wasilewski
Tytuł Obraz emigracji niepodległościowej w "Gazecie Wyborczej" (1989-1991)
Title The picture of independence emigration in the "Gazeta Wyborcza" daily (1989-1991)
Słowa kluczowe "Gazeta Wyborcza", emigracja polityczna, transfor-macja systemowa, Solidarność
Keywords "Gazeta Wyborcza", political emigration, system transfor-mation, Solidarity movement
Pełny tekst / full text
Numer 18

Streszczenie

Pytanie o rolę tzw. Drugiej Wielkiej emigracji w procesie demokratyzacji Polski pojawiło się na łamach krajowej prasy już w 1989 r. Środowisko "Gazety Wyborczej" z szacunkiem, ale i nieufnością podchodziło do emigracyjnych polityków. Owszem, na łamach dziennika podkreślano ich zasługi w kultywowaniu tradycji niepodległościowych, przywoływano wybitnych reprezentantów "polskiego Londynu", ale jednocześnie wskazywano, że pozostawali oni zbyt długo poza krajem. Zdaniem współpracowników "Gazety Wyborczej", emigracyjni politycy patrzyli na sprawy Polski z perspektywy II RP i ówczesnych podziałów, które nijak się miały do bieżących problemów kraju. Dlatego na łamach dziennika przekonywano, że "emigracja powinna godnie zakończyć swoją działalność, swoją już pół wieku trwającą walkę o Niepodległość Polski".

Summary

The question of the role of, what is referred to as, the "Second Great emigration" in the democratization process of Poland appeared in the national press from 1989. The "Gazeta Wyborcza" environment treated politicians in exile with due respect but also with a degree of distrust. They, indeed, stressed their credit in cultivating the independence tradition, invoked emitent representatives of the "Polish London", while at the same time indicating their prolonged stay outside their homeland, in the daily. According to the "Gazeta Wyborcza" journalists, politicians in exile perceived contemporary Poland from the perspective of the Second Polish Republic and its contemporary divisions, which are in no way akin to the current problems in the country. The daily is therefore convinced that "emigration should, with due respect, terminale its activities that have lasted for half a century in the struggle for Polish independence".