INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Ludzkie historie dobrze się sprzedają. Magazyny typu true story - charakterystyka segmentu prasowego
Title Personal stories sell well. True-story magazines - feature of a press segment
Słowa kluczowe true story, magazyny zwierzeniowe, Phoenix Press, Edipresse Polska
Keywords true story, confession magazines, Phoenix Press, edipresse Poland
Pełny tekst / full text
Numer 18

Streszczenie

Dynamiczny rozwój magazynów adresowanych do żeńskiego odbiorcy, wyrażający się w wielości tytułów zarówno ogólnotematycznych, jak i tych o treściach specjalnych poświęconych jednej dziedzinie, był jednym z czynników wpływających na subsegmentację wewnątrz prasy kobiecej. Podziały rynku generowali także sami wydawcy, poszukujący nowych, dochodowych nisz. W rezultacie powsta¬ło kilka mniejszych segmentów prasowych. Najwięcej czasopism zaoferowano w następujących sub- segmentach: kulinarnym, typupeople, o dekoracji domu i ogrodu, parentingowym, o modzie i urodzie oraz true story. W Polsce segment czasopism true story został zdominowany przez firmę Phoenix Press, do której należało 21 tytułów. W portfolio Edipresse Polska znalazło się osiem periodyków. Ofertę uzupełniały dwa pisma koncernu Bauer Media. Łącznie czytelniczki miały do dyspozycji 31 pism.
Autorka artykułu postawiła sobie za cel scharakteryzowanie subsegmentu true story. Rozpoczynając od problemów definicyjnych, podjęła próbę uporządkowania nazewnictwa i dookreślenia tego typu periodyków. Bazując na metodzie analizy zawartości jakościowej i ilościowej, dokonała wewnętrznej typologii. Koncentrując się na najważniejszych wydawcach, tytułach oraz na wynikach osiąganych ze sprzedaży egzemplarzowej, podjęła próbę odpowiedzi na pytania: jakie miejsce wśród magazynów adresowanych do kobiet zajmują pisma z segmentu true story oraz jaka jest ich przyszłość na dynamicznie zmieniającym się rynku medialnym.

Summary

The dynamic growth of magazines addressed to the female reading public is manifested in the myriad of titles focusing on general topics as well as those concentrating on specific contents dedicated to a singular field constituted one of the factors influencing subsegmentation within the female press. The publishers themselves were responsible for the divisions in the market, which was the result of their pursuit of new profitable niche. Consequently, several smaller press segments sprang up. Most of the magazines were issued in the following subsegments: culinary, types of people, house and garden decoration, parenthood, beauty and fashion as well as true story. In Poland, the true story segment magazine was under the Phoenix Press domination which ran 21 titles. There were 8 periodicals from the portfolio Edipress Polska. The offer was supplemented by two works from the Bauer Media Concern. Readers had altogether 31 works at their disposal.
The main purpose of this article is the characterization of the true story subsegment. Starting from the problem of definition it makes further attempts to sort out the onomastics and the specification of these types of periodicals. Based on qualitative and quantitative methods of analysis an internal typology was achieved. Concentrating on the key publishers, titles as well as income from sales it attempts to find an answer to the questions: what the position of the subsegment magazine true story among magazines addressed to women is and what will its future in a dynamically changing media market be.