INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Adam Górski
Tytuł Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych
Title elongation of civil lawsuits with special reference to cases of personal property protection
Słowa kluczowe dobra osobiste, przewlekłość, prawo cywilne, procedura cywilna
Keywords personal property, elongation, civil law, civil proceedings
Pełny tekst / full text
Numer 18

Streszczenie

W sprawach dotyczących dóbr osobistych szybkość postępowania jest szczególnie ważna. Naruszenie dobra osobistego w wielu przypadkach wywołuje nieodwracalne skutki. Dla powoda istotne jest, jak szybko uzyska satysfakcjonujące rozstrzygnięcie sądowe. Natomiast pozwany ostatecznie zostanie oczyszczony z wszelkich zarzutów dopiero po zakończeniu postępowania. W każdym przypadku kon-sekwencje długotrwałego procesu z biegiem lat są coraz trudniejsze do naprawienia. Z tego względu konieczne jest wskazanie, na czym polega przewlekłość postępowania i jak jej przeciwdziałać. Za przewlekłość postępowania odpowiada sąd. W przypadku jej stwierdzenia, strona otrzyma od Skarbu Państwa odpowiednią kwotę pieniężną, jednak nie zawsze kwota ta zrekompensuje dolegliwości, jakie strona musiała ponosić z uwagi na brak jednoznacznego rozstrzygnięcia we właściwym terminie. Dlatego też strona zainteresowana sprawnym przeprowadzeniem postępowania, powinna współdziałać z sądem, a nawet niekiedy wpływać na sąd, aby skutecznie dyscyplinował wszystkich uczestników postępowania. W niniejszym artykule ukazane zostały w szczególności przepisy, których odpowiednie zastosowanie umożliwi przeciwdziałanie przewlekłości postępowania.

Summary

The speed of proceedings in cases of personal property is especially vital. Encroachment on personal property in several cases prompts irreversible consequences. The key factor for a plaintiff is how fast a satisfactory court adjudication is arrived at. However, an accused can be ultimately cleared of all charges only at the end of proceedings. Under all circumstances, the consequences of a prolonged lawsuit, over the course of time, are becoming more difficult to rectify. In this respect, it is necessary to indicate what elongation of proceedings involves and how to counteract this problem. The court answers for the prolongation of proceedings. In the case of its avowal the party involved is paid an appropriate sum of money from the state coffers, not always the sum that would recompensate the party for the inconven- iences caused by the lack of an unequivocal decision at the right time. For this particular reason, a party that is interested in having efficient proceedings should cooperate with the courts, and sometimes exert some pressure on the courts to effectively discipline all participants of proceedings. This article portrays, especially, rules, if appropriately applied, that would facilitate the prevention of proceedings elongation.