INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł CYFROWA TRANSFORMACJA TELEWIZJI W POLSCE
Title Digital Transformation of Television in Poland
Słowa kluczowe Polska, telewizja cyfrowa, nadawcy, recepcja telewizji
Keywords Poland, digital television, trasmitters, television reception
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są technologiczne, prawne, rynkowe i społeczne konsekwencje cyfryzacji polskiej telewizji. Autor doszedł do wniosku, że cyfrowa transformacja telewizji w Polsce rozpoczęła się w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w., a jej tempo uzależnione było przede wszystkim od czynników ekonomicznych.

Cyfrową transformację stymulowali odbiorcy i przedsiębiorcy prywatni. Instytucje regulujące zajęły się nią stosunkowo późno, ograniczając się jedynie do implementacji prawa europejskiego i wdrażania kalendarza cyfryzacji przyjętego przez Radę i Komisję UE. Polska dokonała cyfryzacji naziemnego sygnału telewizyjnego jako jedno z ostatnich państw w Europie, co - paradoksalnie - ograniczyło związane z nią problemy ekonomiczne i społeczne.

Upowszechnienie nowego sposobu nadawania sygnału telewizyjnego nasiliło i przyspieszyło zjawisko fragmentacji audytorium. W najbliższych latach telewizjom uniwersalnym będzie niezwykle trudno utrzymać masowe audytoria. Problem ten może okazać się szczególnie dotkliwy dla nadawcy publicznego. W nieco dalszej perspektywie można natomiast spodziewać się rosnącego znaczenia telewizji hybrydowej najlepiej realizującej potrzeby młodszej części telewizyjnej widowni.

Summary

The subject of the article are the technological, legal, market and social impact of polish television digitalization. The author comes to the conclusion that the digital transformation of television in Poland started at the end of the 1990s in the XX century, and its pace was dependent, above all, on economic factors.

Digital transformation stimulated viewers and private businessmen. Regulating institutions have got themselves, a bit late, occupied with it, limiting their preoccupation only to the implementation of the European law and the enforcement of the digitalization calendar. Poland was one of the last countries in Europe to carry out the digitalization of the above-ground television signals, which - paradoxically restricted the economic and social problems related to it.

The propagation of the new form of television signal transmission intensified and accelerated the stratification of viewers. It is going to be extremely difficult for the universal television to maintain the large number of viewers in the near future. This problem may turn out to be especially severe for public transmitters. In the long-term perspective, however, it would be expected that a hybryd television which best satisfies the needs of the younger section of television viewers will have an ascending significance.