INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Krzysztof Kowalik
Tytuł ŚWIĘTOKRZYSKIE MEDIA SAMORZĄDOWE -CYBERPRZESTRZEŃ NOWYM WYZWANIEM
Title The Świętokrzyskie Self-government Media - New Challenge to Cybernetic Space
Słowa kluczowe świętokrzyskie, Internet, samorząd, gmina, badanie, media, prasa, radio, telewizja internetowa
Keywords świętokrzyskie, Internet, self-government, district, research, media, press, radio, internet television
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

Internet wciąż prowadzi do zmian w odbiorze mediów. Nowe sposoby komunikacji i nowe narzędzia stosowane w globalnej sieci zmieniają sposoby konsumpcji mediów, a co za tym idzie - metody ich redagowania i dystrybucji. Najszybciej adaptują się do tych zmian media komercyjne. Również tytuły wydawane przez samorządy muszą dostosowywać się do potrzeb odbiorców.

Autor artykułu zbadał m.in. jak z technologicznym postępem radzą sobie gminy województwa świętokrzyskiego, z których narzędzi nowoczesnej komunikacji korzystają. Sprawdził tytuły gminnych mediów, sposób wydawania i publikowania na stronach internetowych. Autor przeprowadził również badania ankietowe, aby np. dowiedzieć się, kto tworzy treści w wydawnictwach samorządowych, tych tradycyjnych oraz internetowych, jak liczne są redakcje, jak gminy zamierzają rozwijać swoje media itd.

Summary

Internet still induces changes in media reception. The new forms of communication and the new instruments used on the global network, are transforming the ways of media consumption, and in consequence the methods of their editing and distribution. The commercial media are the fastest to react to these changes. The titles published by the self-governments must also be adapted to the needs of the reading public.

The author examines, among others, how the districts of Świętokrzyskie Province are managing with the technological progress, and its communication tools that they are utilizing. He examined the titles of the self-government media, the ways of issue and publication on the website. The author also conducted a questionnaire survey, to find out who, for instance, produced the contents of the self-government publications, both the traditional and Internet ones, the extent of the editorials, and how the districts intend to develop their media etc.