INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Izabela Bogdanowicz
Tytuł DZIENNIKARSTWO W PORTALU - NOWE MEDIUM, NOWA ETYKA KOMUNIKOWANIA SIĘ?
Title Journalism on the Portal - New Medium, New Ethics of Communications?
Słowa kluczowe dziennikarstwo, etyka, komunikowanie się, kultura języka polskiego, nowe media, pokolenie Y, portal, prawo autorskie, redagowanie, standardy
Keywords journalism, ethics, communication, Polish language culture, new media, Y generation, portal, copyright law, editing, standards
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

Odbiór portalu - jako nowego medium - przez przedstawicieli pokolenia Y, tworzących treści do publikacji, został opisany na podstawie własnych doświadczeń autorki artykułu, z pozycji redaktora w nowym portalu kampanii społecznej, w I fazie projektu (III-XII 2012 r.). Przykłady dają obraz zakresu problemów komunikowania się w specjalistycznym portalu, łącznie z tymi, które wynikają z postaw zawodowych charakterystycznych dla typowych przedstawicieli pokolenia Y. W kontekście kultury języka polskiego oraz standardów zawodowych wskazane zostały wybrane aspekty efektywności - ale i etyki - komunikowania się.

Summary

Portal reception - as a new medium - by representatives of the Y generation, producing contents for publication, was depicted and based on the author’s own experience as an editor of a new social campaign portal, in its first phase of the Project (III-XII 2012). Samples paint a picture of the extent of the communication problem on a specialist portal, together with those arising from professional attitudes characteristic with representatives of the Y generation. In context of the polish language culture and professional standards, selected aspects of efficiency were indicated - as well as ethics - in communication.