INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Adam Górski
Tytuł WYBRANE PROBLEMY POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO w SPRAWACH O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH
Title Selected problems of defence proceedings concerning the preservation of personal property
Słowa kluczowe zabezpieczenie, roszczenia, dobra osobiste, sądownictwo
Keywords preservation, claims, personal property, judiciary
Pełny tekst / full text
Numer 16

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest zabezpieczenie roszczenia polegające na wystąpieniu o udzielenie tymczasowej, jednak natychmiastowej ochrony prawnej, na czas trwania postępowania. Ochrona ta może przybrać różną postać, w szczególności polegać może na zakazie publikacji określonych treści (np. fil-mu, książki, artykułu). Udzielenie zabezpieczenia przez zakaz publikacji wywołuje szereg kontrowersji i problemów praktycznych.
Z uwagi na ewentualne roszczenia odszkodowawcze, podmiot występujący o udzielenie zabezpie-czenia powinien mieć świadomość, że im bardziej restrykcyjny i daleko idący sposób zabezpieczenia, tym większa może być szkoda, którą będzie musiał pokryć. Z tego względu powinien głęboko prze-myśleć, czy nie należy zastosować mniej restrykcyjnego sposobu zabezpieczenia. Postanowienie o zabezpieczeniu normuje stosunki na czas trwania postępowania, jednak nigdy nie zastąpi ostatecznego rozstrzygnięcia. Problem przewlekłości przewodów sądowych jest szczególnie wyrazisty w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Z tego względu postulować należy wprowadzenie generalnych zmian orga-nizacyjnych w pracy sądu, aby proces mógł być w rozsądnym czasie zakończony.

Summary

The subject of the article is the safeguarding of claims which involves the pleading for a temporary but immediate legal protection during times of proceedings. This protection could assume a different form, it could especially be based on banning the publication of specific contents (eg. films, books, ar-ticles). The provision of safeguards by means of a ban on publishing provokes a series of controversies and practical problems.
Bearing in mind eventual compensatory claims, the subject vying for protection should be con¬scious of the fact that the more restricted and far-reaching the protection will be the greater could be the the damage to be covered. In this regard, a deep thought ought to be given to the idea of applying less restrictive means of protection. The resolve to preserve normalizes relations during proceedings but never replaces the ultimate decision. The length of court proceedings is particularly distinctive in matters associated with personal property protection. With this in mind, there is the need for a general change in work organization at the courts, in order to enable lawsuits to be executed within reasonable periods of time.