INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł CYFRYZACJA PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO W POLSCE. STUDIUM PRZYPADKU OT TVP SA KIELCE
Title Digitalization of television transmission in poland.random sample study of the local branch of polish television company in kielce
Słowa kluczowe cyfryzacja, regiony, wykluczenie cyfrowe, świętokrzyskie
Keywords digitalization,regions, digital exclusion, świętokrzyskie
Pełny tekst / full text
Numer 16

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie procesu cyfryzacji sygnału telewizyjnego w Polsce na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Autor publikacji zauważa, że Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, w którym wdrożono naziemną technologię telewizji cyfrowej. Stwierdza ponadto, że ponad 70% polskich gospodarstw domowych odbiera sygnał telewizyjny doprowadzany poprzez kabel lub satelitę, a zatem technologia cyfrowej telewizji naziemnej ma marginalne znaczenie w lepiej rozwiniętych obszarach aglomeracyjnych. Może jednak okazać się pewnym problemem, np. w województwie świętokrzyskim, gdzie z racji rozproszonej zabudowy i barier ekonomicznych praw-dopodobnie pojawi się niewielka grupa odbiorców, która znajdzie się poza "cyfrowym społeczeństwem telewizyjnym". Cyfryzacja może natomiast okazać się pewną szansą na poszerzenie i unowocześnienie regionalnej oferty programowej, podejmującej zagadnienia regionalizmu.

Summary

Thea aim of the article is to depict the process of television signals digitalization in Poland with a case study of the Świętokrzyski Provence.
The author of this article has observed that Poland is one of the last countries in the European Union where the overground digitalized television technology is being introduced. He has furthermore stated that over 70% of households in Poland receive television signals transmitted by cables or satellite, and therefore the overground digitital television technology exerts marginal impact on the more developed agglomerations. A problem could however be created, for instance, in the Świętokrzyski province where, by virtue of the dispersed housing system and economic barriers, very few viewers will be outside "the digital television society''. Digitalization may however create the opportunity for the broadening and modernization of the regional television programme offer embracing the issue of regionalizm.