INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Adam Górski
Tytuł ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARZA ZA MATERIAŁ PRASOWY - RÓŻNICE POMIĘDZY ZNIESŁAWIENIEM A OCHRONĄ DÓBR OSOBISTYCH (UWAGI PRAKTYCZNE)
Title The responsibility of journalists for press materials - the difference between defamation of character and personal property protection (practical issues)
Słowa kluczowe Prawo prasowe, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne postępowanie karne, dobra osobiste, zniesławienie, zniewaga.
Keywords Press legislation, civil law, civil proceedings, criminal law, criminal proceedings. personal property, defamation of character
Pełny tekst / full text
Numer 16

Streszczenie

Obowiązkiem dziennikarza jest działanie zgodne z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. Nawet rzetelnie wykonując swoją pracę, dzien-nikarz bardzo często naraża się na zarzut zniesławienia, stawiany przez osoby dotknięte materiałem prasowym. Osoby takie decydują się również na dochodzenie swoich praw na drodze procesu cywilnego, w ramach powództwa o ochronę dóbr osobistych. Tak więc osoba, która uważa, że materiał praso-wy narusza prawo, może dochodzić swoich praw na drodze procesu karnego, jak i procesu cywilnego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie podstawowych zasad odpowiedzialności dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych na drodze procesu karnego, jak również zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych na drodze procesu cywilnego. To poszkodowany decyduje, czy będzie do-chodził swoich praw w procesie karnym, czy cywilnym. Poszkodowany może także dochodzić swoich praw jednocześnie w postępowaniu cywilnym i karnym. Z uwagi na pewne odrębności pomiędzy pro-cedurą cywilną i karną, wybór rodzaju postępowania ma doniosłe znaczenie zarówno dla poszkodowa-nego, jak również dla dziennikarza, będącego oskarżonym/pozwanym w odpowiednim postępowaniu.

Summary

A journalist is expected to perform his duties according professional ethics and principles of social coexistence, within scopes designated by the rule of law. Despite the diligent performance of his duties a journalist is very often subjected to defamation of character by people who feel touched by press ma- terials.Such people also resolve to an investigation into the infringement of their rights through a civil lawsuit, within the framework of personal property protection. That means a person who considers the press material to be breaking the law can institute criminal proceedings and or a civil lawsuit. The aim of this article is to indicate the basic principles underlying journalistic responsibilities for the viola¬tion of personal rights that lead to the execution of criminal proceedings as well as the responsibilities for the violation of personal property rights addressed through civil lawsuits. It is the aggrieved that decides whether to file a criminal or a civil lawsuit. The aggrieved can also simultaneously pursue his case in a criminal and a civil lawsuit. Taking into consideration specific differences between civil and criminal procedures, the type of proceedings chosen is of utmost significance for both the aggrieved and the journalist regarded as the accused in the respective proceedings.