INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Kępa- Mętrak
Tytuł "Projektor. Kielecki magazyn kulturalny" w latach 2013-2016
Title "Projektor. The Kielce Cultural Magazine" in the Years 2013-2016
Słowa kluczowe czasopisma społeczno-kulturalne, prasa lokalna, Kielce
Keywords socio-cultural magazines, local press, Kielce
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

Prasa lokalna to zwykle czasopisma informacyjne. Kultura jest na ogół niewielkim elementem ich zawartości. Ale bywają też czasopisma, magazyny o wyspecjalizowanej treści, np. literackie. Kielecki "Projektor" jest typem takiego czasopisma. Założeniem redakcji było przede wszystkim promowa-nie lokalnej kultury, szczególnie młodego i średniego pokolenia. Autorka pragnie pokazać, na ile się to udało. Jak treści lokalne łączą się z uniwersalnymi? Ile miejsca poświęca się poszczególnym za-gadnieniom? Na te pytania odpowiada przeprowadzona analiza zawartości. Wyłania się z niej obraz czasopisma zróżnicowanego pod względem zawartości, ze zdecydowaną przewagą tematyki literacko-książkowej nad pozostałymi.

Summary

The term local press is usually used in reference to newspapers. Generally, culture constitutes but a small part of its content. However, there also exist specialized magazines, e.g. literary magazines. The Kielce "Projektor" is a magazine of this kind. The main purpose of the editors was primarily a promotion of local culture, especially of the young and middle generations. The author wants to show how successful it turned out to be. How is the local content combined with a universal message? How much space is devoted to the particular type of issues? The analysis of magazine's content answers all of these questions. The general picture which emerges from the analysis suggests that the magazine is diversifed in terms of content and the signifcant focus on literature dominates other topics.