INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Ewa Danowska
Tytuł "Sygnały" 1933-1939 - lwowskie czasopismo o ogólnopolskim zasięgu
Title "Sygnały" 1933-1939 - the Lvov Magazine with an All-Polish Range
Słowa kluczowe „Sygnały”, Lwów, pismo lewicowe, dzieje i charak-terystyka, sukces na rynku prasowym
Keywords “Sygnały”, Lvov, left wing magazine, history and charac-teristics, success in the press market
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

"Sygnały" zaliczały się do ważniejszych pism społeczno-kulturalnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pismo ukazywało się od 1 listopada 1933 do 1 listopada 1934 r., a następnie od 1 lutego 1936 do 15 sierpnia 1939 r. Powstało we Lwowie, a zespół redakcyjny składał się z młodych ludzi, absolwentów polonistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza. Początkowo redaktorem naczelnym był Tadeusz Hollender. Ogółem wydano 75 numerów. "Sygnały" zaczęły ukazywać się jako dwumiesięcznik, a od numeru 39 – dwutygodnik. Egzemplarz liczył zazwyczaj 8–12 stron, a numery 10 i 11 (poświęcone kulturze Lwowa) miały po 34 strony. Nakład kształtował się od 3 do 6 tys. egzemplarzy. Redakcja przystępując do wydawania tytułu zapowiadała, że będzie on miał charakter bezprogramowy, z czasem zaczął przychylać się ku poglądom lewicowym. "Sygnały" z pisma o zasięgu regionalnym stały się jednym z czołowych periodyków polskiej lewicy inteligenckiej. Przerwa w jego wydawaniu spowodowana była kłopotami materialnymi, zatargami z cenzurą, a także ujawniającymi się politycznymi różnicami w gronie redaktorów. Pismo poświęcone było szeroko pojętym sprawom społecznym, literaturze i sztuce. Redakcja dostrzegała sprawy mniejszości narodowych, m.in. prowadząc rubrykę "Ukraińska Kronika". Zwalczała wszelkie nacjonalizmy, udostępniała łamy do dyskusji na temat hu-manizmu, socjalizmu czy demokracji. Zajmowano się problemami oświaty, czytelnictwa i upowszechnianiem kultury. "Sygnały" przetrwały siedem lat, co było długim okresem jak dla lewicującego czasopisma w II Rzeczypospolitej. Obecność tego ambitnego tytułu na polskim międzywojennym rynku prasowym była znacząca.

Summary

"Sygnały" was one of the most signifcant socio-cultural magazines in the interwar period. This journal had been published from November 1st, 1933 to November 1st, 1934, and then from February 1st, 1936 to August 15th, 1939. The magazine had its roots in Lvov, and the editorial board consisted of young people, graduates of Polish studies at Jan Kazimierz University. At the beginning, Tadeusz Hollender was the executive editor. Seventy fve issues were published. "Sygnały" was produced as a bimonthly, and since its 39th issue - as a fortnightly magazine. A copy once was composed of 8-12 pages, and the issues 10th and 11th (devoted to Lvov culture) contained 34 pages. The magazine's circulation was from 3 to 6 thousand copies. Initially, the editorial board announced the magazine would be without any political lenience, but with time it started to tilt towards the left. The Polish periodical "Sygnały" evolved from being a regional journal to one of the main periodicals of the Polish left-wing intelligence. Due to material problems, conficts with censorship and political diferences among the editors, the periodical stopped appearing for some time. The content of the journal was devoted to broadly understood social issues, literature and art. The editorial ofce recognized the problems of minority groups and dedicated to them a special column called "Ukraińska Kronika" (Ukrainian Chronicle). It fought any form of nationalism and opened up a discussion about humanism, socialism and democracy. "Sygnały" survived for seven years, which was a long period of time for a left-wing journal in the Second Polish Republic. The presence of this ambitious journal in the Polish interwar press market was quite signifcant.