INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Gajlewicz-Korab Katarzyna
Tytuł Konflikty celebrytów w polskiej prasie typu people jako przykład brutalizacji przekazu
Title The Conflicts of Celebrities in Polish People-type Press as an Example of the Message Brutalization
Słowa kluczowe celebryci, prasa people, konfikty w mediach
Keywords celebrities, people press, conficts in media
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób prasa typu people prezentuje konfikty osób znanych z przestrzeni publicznej. Analizie zostało poddane samo pojęcie celebryty, tak aby stworzyć defnicję niezbędną do przeprowadzenia badania. Następnie zaprezentowano kilka przykładów konfiktów, które rozgrywały się w przestrzeni medialnej. Drugim celem jest udowodnienie, że tego typu konfikty wpływają nie tylko na samych celebrytów, ale przede wszystkim są pożądanym tematem dla tego sektora mediów. Wpisują się we wszechobecny w systemach medialnych proces tabloidyzacji, z dominującą na łamach brutalizacją.

Summary

The aim of this article is to show how people-type press presents the conficts of fgures known in public space. The term celebrity was analyzed in such a way to create a defnition that is essential to conduct a research. Thereafter, some examples of conficts set in media space were presented. The second goal is to prove that these types of conficts infuence not only celebrities but mostly that they are also desirable topics for this media sector. They correspond with the tabloidization process that is ubiquitous in the media system, with dominant brutalization of the presented issues.