INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Łukasz Przybysz
Tytuł Stygmatyzacja medialna public relations. Analiza zjawiska w wybranych polskich czasopismach opinii
Title The Media Stigmatization of Public Relations: An Analysis of the Phenomenon in Select Polish Opinion-forming Magazines
Słowa kluczowe analiza zawartości, prasa opinii, stygmatyzacja, public relations
Keywords content analysis, stigmatization, public relations, PR, opinion-forming magazines
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

Artykuł oparto na badaniu jakościowym publikacji trzech kluczowych polskich tygodników opinii: "Newsweek Polska", "Wprost" i "Polityka". Celem było zweryfkowanie hipotezy o stygmatyzacji medialnej dziedziny public relations. Obecnie w mediach tematyka PR-u poruszana jest w kontekście polityki, kultury, biznesu. Wydaje się, że w większości termin używany jest w niewłaściwy sposób, wiele wypowiedzi ma charakter negatywny, zdawkowy, populistyczny. Częściej używa się terminu PR, podczas gdy public relations pojawia się rzadziej i w innych kontekstach. Takie przedstawienie dziedziny w środkach przekazu wpływa na jej społeczny odbiór, a także jej stan, rozwój i edukację. Prezentowane badania są częścią większego, zamierzonego projektu autora, który rozpoczęto w tygodnikach opinii jako – co do zasady – zawierających starannie przygotowane treści.

Summary

The article has been based on a qualitative research of three key Polish opinion-forming magazines: "Newsweek Polska", "Wprost" and "Polityka". The aim was to countercheck the hypothesis about the media stigmatization in the feld of public relations. Nowadays, the subject matter of PR is broached in the context of politics, culture and business; it seems that in most cases the term is used in an inappro-priate manner: many statements have a negative, perfunctory and a populist tone. The term PR is most commonly used, whereas the one of public relations appears less frequently and in other contexts. This kind of presentation of the feld in the media has a great infuence on the public perception and also on its status, development and education. The presented research is a part of an intended, bigger project of the author, which was launched in the opinion-forming magazines which, by principle, present carefully prepared content.