INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł Rynek czasopism w Polsce
Title The Magazine Market in Poland
Słowa kluczowe rynek czasopism, sprzedaż egzemplarzowa, czytelnictwo, reklama w magazynach, koncentracja rynku
Keywords magazine market, copy sales, readership, magazine advertising, market concentration
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza rynku czasopism w Polsce. Autorka, mimo niedostatków danych dotyczących jego wielkości i struktury, próbuje ustalić kierunek rozwoju rynku pod względem ilościowym i jakościowym. Ukazuje zmiany w liczbie tytułów i nakładów czasopism, spadek ich periodyczności, stopień koncentracji rynku oraz jego potencjał reklamow

Summary

The aim of the article is to analyze the magazine market in Poland. Despite the insufciency of data on its size and structure, the author tries to determine the direction of market development in terms of quality and quantity. She shows the changes in the number of the titles and circulation, the decrease in their periodicity, the concentration degree of the market and its advertising potential.