INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Adrian Uliasz
Tytuł MIASTO RODZINNE PISARZA JAKO TEMAT I MIEJSCE WYDARZEŃ W LITERATURZE DLA DZIECI. LUBLIN W TWÓRCZOŚCI JANINY PORAZIŃSKIEJ I JÓZEFA CZECHOWICZA
Title THE WRITER’S HOME TOWN AS A SUBJECT AND PLACE OF EVENTS IN LITERATURE FOR CHILDREN: THE CITY LUBLIN IN THE WORKS OF JANINA PORAZIŃSKA AND JÓZEF CZECHOWICZ
Słowa kluczowe Janina Porazińska, Józef Czechowicz, edukacja regionalna
Keywords Janina Porazińska, Józef Czechowicz, regional education
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Ogromną rolę w biografi pisarza odgrywa region/miejscowość, gdzie spędził dzieciństwo i mło-dość. Czasem owocuje to obecnością rodzinnych stron w twórczości. W przypadku osób piszących dla dzieci i młodzieży często zdarzają się próby podzielenia się z odbiorcami wspomnieniami. Jeżeli czytelnicy są związani z częścią kraju, miastem lub wsią opisywanymi w utworze, to kontakt z książką, oprócz elementu kształcenia czytelniczego i literackiego czy wychowania estetycznego, cechuje także wartość z punktu widzenia edukacji regionalnej.
Problem ten został omówiony w artykule na przykładzie prozy Janiny Porazińskiej (1882–1971) i poezji Józefa Czechowicza (1903–1939), dwóch autorów pochodzących z Lublina.

Summary

A region or a locality where the writer had spent childhood and early youth plays a very impor-tant role in his/biography. Occasionally, it brings forth the presence of the homeland in the works. In the case of people who write for children and youngsters, there are frequent instances of attempts to share memories with the readers. Should the readers be associated with that particular part of the coun-try or a town or village described in the work, contact with the book becomes not only a component of cultivating readership and literary, but also gains an added value of regional education. This problem was discussed in the article on the example of two works of the authors, hailing from Lublin: Janina Porazińska, prose (1882–1971), and Józef Czechowicz, poetry (1903–1939).