INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł ZMIANA MODELU FINANSOWANIA MEDIÓW
Title CHANGES IN MEDIA FINANCING MODEL
Słowa kluczowe rynek medialny, źródła fnansowania mediów, przychody frm medialnych
Keywords media market, sources of media fnancing, income of me-dia companies
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Analiza przychodów firm medialnych wskazuje, że w ostatnich latach zmienia się sposób fnanso-wania ich działalności. Wpływy ze sprzedaży treści odbiorcom przewyższają wpływy pozyskiwane ze sprzedaży reklam. Odwrócenie proporcji świadczy o przeobrażeniach w systemie komunikacji społecz-nej. Zmiana sposobu konsumpcji mediów podnosi koszty reklamy i zmniejsza jej efektywność. Udział wydatków na media w budżetach gospodarstw domowych pozostaje na niezmienionym poziomie, choć zmienia się ich struktura. Wszystko to wpływa na modele biznesowe nadawców i wydawców, bo zmniejszenie wpływów reklamowych nie jest rekompensowane wzrostem przychodów od odbiorców.

Summary

An analysis of mass media companies indicates ongoing changes in fnancing them observed in recent years. The proceeds received from selling the content surpass the income from advertising. This reversal testifes to transformations the in social communication system. A change in the way of con-suming mass media raises costs of advertising and downscales its efectiveness. Although household expenses on mass media remain on the same level, the structure of expenditures does undergo a change. All these factors infuence business models for broadcasters and publishers as the decrease of advertis-ing income is not compensated by profts received from the recipients.