INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Paweł Wieczorek
Tytuł MEDIA WOBEC OCZEKIWAŃ MASOWEGO ODBIORCY
Title MEDIA AND THE EXPECTATIONS OF MASS AUDIENCE
Słowa kluczowe dziennikarz, media, kryzys, emocje, tabloidalny
Keywords journalist, media, crisis, emotions, tabloid
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Media nie proponują już odbiorcy zamkniętego zbioru najważniejszych, zdaniem redakcji, newsów dnia, bowiem po upowszechnieniu internetu role w układzie dziennikarz – odbiorca odwróciły się: obecnie to odbiorca żąda newsów skrojonych według jego zainteresowań. W artykule, na podstawie analiz sprzedaży czasopism i przeprowadzonych wywiadów z pracownikami mediów, przedstawiono konkluzję, iż dziennikarze poważnych mediów świadomie czerpią wzorce z tabloidalnego stylu, ponieważ – przy coraz mniejszym zainteresowaniu odbiorców jakościowymi materiałami dziennikarskimi – muszą walczyć o utrzymanie na rynku. Jakie zatem produkty są chętnie kupowane, zaspokajając, w do-myśle, oczekiwania odbiorców? W zestawieniu egzemplarzowej sprzedaży czasopism szczyt zajmują tabloidy oraz czasopisma yellow i people, na dole znalazły się dzienniki i tygodniki. Wysoka sprzedaż wydawnictw tabloidalnych nie umyka uwadze szefów mediów opiniotwórczych, którzy chcą zatrzymać spadek zainteresowania ich produktem. Jakie cechy zgłaszanego do takich mediów tematu zwiększają szansę na publikację? Pytanie zadano redaktorom naczelnym, szefom działów i redaktorom. Wyniki ujęto w pięciu punktach: temat ma dotyczyć znanej sprawy, powinien wywoływać uczucia u odbiorcy, ma być prosty do zrozumienia, z udziałem znanej osoby, może być (ale nie musi) nowy, czyli newsowy. Zadając pytanie o czynniki, które decydują o wyborach tematów, otrzymano więc odpowiedzi mówiące głównie o tym, jak na owe wybory zareaguje czytelnik. Obecnie ważnym aspektem pracy dziennikarza jest więc odgadywanie preferencji odbiorcy, co nieuchronnie prowadzi do uproszczenia wiadomości i większej liczby lżejszych newsów.

Summary

Media no longer present a ready-made set of the most important news of the day chosen by the edi-torial staf because popularity of the Internet has changed the way journalists interact with their audi-ence. Nowadays, recipients demand news suiting their interests. Based on the analyses of sales and interviews with media workers, this article presents the conclusion that journalists working for serious media consciously follow the tabloid style in order to stay on the market in view of the declining inter-est of mass audience in the quality journalistic materials. What products are most desired then and al-legedly satisfy the expectations of recipients? In the comparison of magazine sales, tabloids and yellow and people publications are on the top. Dailies and weeklies however, are at the bottom. Popularity and high sales of tabloids do not escape the attention of people heading opinion-forming media, who want their products to remain competitive on the market. What are the topics that increase a chance for pub-lication? This question was posed to editors, chiefs of departments and managing editors. The answers are presented in fve main points: a topic must concern a known event; it should evoke emotions; it must be easy to comprehend; it should concern a known person; fnally, it better (though not necessar-ily) be new. The reader’s reaction to the topic seems to be the main factor deciding about the choices made in selecting the subject. Hence, presently, the important aspect of work of a journalist is sensing the preferences of the audience, which inevitably leads to simplifcation of reports and a higher number of soft news.