INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Paweł Łokić
Tytuł CELEBRYCKOŚĆ DZIENNIKARZY JAKO FUNKCJA KOMODYFIKACJI FORMATÓW INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNYCH
Title CELEBRITIZATION OF JOURNALISTS AS A FUNCTION OF COMMODIFICATION OF INFORMATIONAL-JOURNALIST MEDIA
Słowa kluczowe komodyfkacja, celebrytyzacja, tabloidyzacja, dziennikarstwo
Keywords commodifcation, celebritization, tabloidization, jour-nalism
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki związanej z rozszerzaniem się pola aktywności dziennikarzy w polskim dyskursie publicznym. Komodyfkacja sfery medialnej jest jednym z najbardziej aktualnych wyzwań współczesnego dziennikarstwa, a redaktorzy poza zapewnianiem informacji i prezentowaniem obiektywnych opinii coraz odważniej podejmują się działalności związanej z dostarczaniem rozrywki swoim odbiorcom. Jednym ze skutków procesu komodyfkacji jest zwiększenie ekspozycji (widoczności) dziennikarzy w reprezentowanych przez nich mediach, czego efektem jest modyfkacja funkcji przedstawicieli zawodu, często aspirujących do statusu medialnych celebrytów. W treści artykułu pod-jęta została analiza procesów związanych z komodyfkacją i tworzących przesłanki dla celebrytyzacji dziennikarzy. Ta ostatnia, rozumiana jako „celebryckość” przedstawicieli mediów, została ukazana na podstawie wybranych przykładów dziennikarzy programów informacyjno-publicystycznych.

Summary

The article concerns the issues related to the extension of the felds of activity of journalists in Polish public discourse. Commodifcation of the media domain is one of the most topical challenges of the modern journalism; journalists themselves, aside from providing information and presenting objec-tive opinions, increasingly boldly take up entertainment activities. One of the consequences of the com-modifcation process is the increase of the exposition (visibility) of journalists in the media represented by them which results in a modifcation of the basic function of journalists who progressively aspire to be media celebrities. The article contains analyses of processes related to the commodifcation as well as factors leading to the celebritization of journalists. The latter one, also known as the “celebritization” of the representatives of the media, has been presented on the basis of selected examples of journalists appearing in informational-journalist programmes.