INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Janusz Adamowski
Tytuł TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE. UWAGI I REFLEKSJE NA 90-LECIE POLSKIEJ RADIOFONII
Title THE PRESENT AND FUTURE OF PUBLIC RADIO IN POLAND: REMARKS AND REFLECTIONS ON THE 90TH ANNIVERSARY OF POLISH RADIO BROADCASTING
Słowa kluczowe radiofonia publiczna, digitalizacja
Keywords public radio broadcasting, digitalization
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Transformacja ustrojowa, pojawienie się mediów komercyjnych, Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. przyczyniły się do powstania dualnego, najpierw państwowo-prywatnego, a wkrótce publiczno-prywatnego modelu (systemu) mediów audiowizualnych w Polsce. Nowa ustawa zmieniła status organizacyjno-prawny radiowo-telewizyjnych mediów państwowych na publicz-ne. W efekcie wyodrębniono jedną spółkę telewizyjną (TVP SA), radiofonię natomiast podzielono na 18 spółek Skarbu Państwa (jedną ogólnopolską i 17 regionalnych). 30 czerwca 1993 r. zlikwidowano Komitet ds. Radia i Telewizji i powołano Radę Nadzorczą oraz pięcioosobowy Zarząd nowej spółki „Polskie Radio” SA, którą wpisano do rejestru handlowego 31 grudnia 1993 r.
Celem artykułu było pokazanie najnowszej historii radiofonii publicznej w Polsce, jej roli i zna-czenia w demokracji uczestniczącej. Autor starał się ukazać ją na tle przemian społeczno-ustrojowo-ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju nowych technologii, które w znaczący sposób wpłynęły na sposób przekazywania sygnału radiowego oraz miejsce radia w życiu współczesnego odbiorcy mediów.

Summary

The transformation of the political system, appearance of commercial media, and the passing of the Broadcasting Act (December 29, 1992) contributed to the creation of a dual system of audio-visual media in Poland: initially, the national-private model and soon after the private-public one. The new act has changed the organizational and legal status of the media from national into public. As a result, one television enterprise was created (TVP SA) while radio broadcasting was divided into 18 state-owned companies (one nation-wide and 17 regional ones). At the same time, the Committee of Radio and Television was dissolved (June 30, 1993) and a new Board of Directors and Administration of the new enterprise “Polskie Radio” SA established (consisting of fve people), which was entered into the commercial register on December 31, 1993.
The aim of this article is to show the current history of public radio broadcasting in Poland and its role and meaning in the course of democracy. The author attempts to present radio broadcasting against the background of social, political and economic changes in Poland, with particular emphasis on the development of new technologies which have signifcantly infuenced the way of radio broadcasting and the place of radio in the life of the contemporary media recipient.