INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Przemysław Ciszek
Tytuł CZASOPISMA O GRACH WIDEO W POLSCE. RYS HISTORYCZNY I OBECNA SYTUACJA NA RYNKU
Title VIDEO GAME MAGAZINES: A HISTORICAL OUTLINE AND THE CURRENT MARKET SITUATION
Słowa kluczowe prasa o grach wideo, rynek prasy, czasopisma
Keywords video game magazines, press market, magazines
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie historii prasy o grach wideo w Polsce oraz charakterystyka obecnie wydawanych tytułów tego segmentu. Czasopisma o grach wideo zaczęły się regularnie ukazywać w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. W tamtej dekadzie nastąpił swoisty boom na tego typu magazyny, wynikający z dużej popularyzacji gier jako formy rozrywki. Brak internetu powodował, że gracze chcący być na bieżąco musieli zdobywać informacje w prasie. Jej zawartość była bardzo zróżnicowana i składały się na nią, oprócz recenzji, także poradniki, kody do gier i wiele różnorodnych artykułów, nie zawsze związanych z grami. Wraz z rozpowszechnieniem dostępu do internetu rynek tej prasy zaczął podupadać. Zmieniała się też zawartość magazynów, bo czytelnicy szukali w nich treści wysokiej jakości, których nie znajdowali w sieci. Oprócz tego istotne dla nich były pełne wersje gier dołączane do czasopism. Z biegiem czasu upadały kolejne tytuły, a te które się pojawiały, nie utrzymywały się na rynku zbyt długo. Obecnie istnieją tylko trzy czasopisma o grach wi-deo i choć jedno z nich zajmuje się bardziej szczegółowo grami na konsole, to dawny podział na pisma konsolowe i komputerowe przestał obowiązywać. Wiele miejsca poświęca się obecnie na publicystykę, a mniej na recenzje, które i tak – najbardziej aktualne – można znaleźć w internecie.

Summary

The aim of this article is to present the history of video game magazines in Poland and the char-acteristics of the currently published titles on the subject. Video game magazines began to appear regularly in Poland in the early 1990s. In that decade, there was a peculiar boom on that kind of press, resulting from the huge popularisation of video games as a form of entertainment. The lack of Internet access made players wishing to keep up with the video game news look for it in print. Its content was rather mixed, and consisted of reviews, guides, game codes, as well as a wide variety of articles, not always related to the games. When the Internet became more accessible, the market of video game magazines started to decline. The content of magazines has changed as well because the readers were looking for higher quality materials than those they could fnd on the web. In addition, full versions of games included in the magazines were important to them as well. Over the years, many titles went bankrupt and the new ones did not survive for too long on the market. Currently, there are only three video game magazines on the Polish market, and although one of them focuses mainly on the console games, the old division between console magazines and PC magazines has ceased to exist. Much space of the magazines is currently devoted to journalism and less to reviews, the latter being usually most up to date on the Internet anyway.