INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł TABLOIDYZACJA LUKSUSOWYCH MAGAZYNÓW DLA KOBIET I MĘŻCZYZN. ASPEKT ILOŚCIOWY
Title Tabloidization of Luxury Magazines for Men and Women: The Quantitative Aspect
Słowa kluczowe tabloidyzacja, magazyny luksusowe, segmentacja
Keywords tabloidization, luxury magazines, segmentation
Pełny tekst / full text
Numer 19

Streszczenie

Tabloidyzacja to proces obejmujący wszystkie sektory rynku mediów. W literaturze przedmiotu toczy się naukowa dyskusja dotycząca przyczyn oraz rozmiarów tego zjawiska i jego wpływu na odbiorców, kulturę i społeczeństwo. Autorka zastanawia się, w jaki sposób schlebiając gustom masowych odbiorców popularne magazyny luksusowe, adresowane zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn ulegają tabloidyzacji. Aby odpowiedzieć na tak postawiony problem badawczy przestudiowano kondycję wyżej wymienionych segmentów prasowych przeglądając i porównując dane ZKDP za lata 2004–2014. Ponadto, korzystając z metody analizy zawartości, przedstawiono ilościową i jakościową analizę bazując na dwóch kategoriach: 1) stosunek materiału ilustracyjnego do treści; 2) gatunki dziennikarskie obecne w magazynach luksusowych dla kobiet i mężczyzn.

Summary

Tabloidization is the process involving all sectors of the media market. In the literature of the subject, there is an ongoing debate on the causes and the extent of this phenomenon and its impact on the audience, culture and society. The author examines the process of tabloidization of popular luxury magazines addressed to both men and women, which they undergo when they try to cater to the taste of the mass recipient. To answer the posed question, these two segments of magazines were examined by analyzing and comparing the data (concerning the years 2004–2014) published by ZKDP (The Association of Press Distributors). In addition, applying the method of content analysis, quantita-tive and qualitative observations based on two categories are presented: 1) the image-text relationship; 2) the journalistic genres present in luxury magazines addressed to both men and women.