INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Tytuł Współczesny rynek czasopism o sztuce w Polsce. Przegląd wydawnictw
Title The contemporary market of art magazines in Poland, publications review
Słowa kluczowe czasopisma o sztuce, Polska po 1989 r.
Keywords magazines of art, post- 1989 Poland
Pełny tekst / full text
Numer 18

Streszczenie

Autorka zbadała współczesny, wolny od cenzury, niszowy segment czasopism o sztuce w Polsce (116 tytułów), będący artykulacją potrzeb duchowych i materialnych elit intelektualnych w kraju po okresie transformacji 1989 r. Ukazała ich dynamikę rozwoju, grupując w trzech kategoriach: 1) cza-sopisma naukowe wydawane przez poszczególne środowiska akademickie (43 tytuły), 2) pisma, biu-letyny, czasopisma branżowe poświęcone poszczególnym dyscyplinom sztuki (rzeźbie, malarstwu i grafice, sztuce użytkowej, architekturze, teatrowi, filmowi, muzyce i tańcowi), wydawane przez różne stowarzyszenia, związki artystyczne, kluby, fundacje itp. (65 tytułów), 3) katalogi sprzedażowo-auk- cyjne i antykwaryczne oraz inne biznesowe dotyczące sztuki (8 tytułów). Poprzez czytelne wykre¬sy ukazała geografię wydawnictw w każdej z kategorii, podając udział poszczególnych miejscowości w wartościach liczbowych przełożonych na wartości procentowe. Załączone trzy tabele ilustrują cechy formalno-wydawnicze i treściowe (w dużym skrócie) omawianych tytułów. Artykuł ma charakter syn-tetyzujący i porządkujący.

Summary

The author reviewed contemporary, censorship-free, niche segment magazines on art in Poland (116 titles) constituting an articulation of the spiritual and material needs of the polish intellectual elite after the transformation in 1989. She portrayed their dynamic growth and segregated them into three categories: 1) magazines published by various academic environments (43 titles), 2) writings, bul- letins, related magazines devoted to the various branches of art (sculpture, painting and graphic arts, architecture, theatre, film, music and dance), published by different associations, artists’ unions, clubs, foundations etc. (65 titles), 3) sales, auctions and antiąuarian catalogues as well as others of business character relating to art (8 titles). By means of legible graphs, the geography of publishers in the various categories was portrayed, highlighting the share of each place in numerical values transmuted into percentage values. The three tables attached illustrate the formal-publication and content structure of the titles under discussion. The article is of a synthetic and organizational character.