INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł Wzrost podaży i konkurencji na rynku mediów
Title Supply and competition ascendancy in the media market
Słowa kluczowe rynek mediów, podaż treści medialnych, cyfryzacja, konkurencja
Keywords media market, supply of media contents, digitalization, competition
Pełny tekst / full text
Numer 18

Streszczenie

Cyfryzacja dóbr medialnych wpłynęła na koszty ich produkcji, dystrybucji oraz sposoby konsumpcji. Zmieniła tym samym warunki działania producentów mediów. Podaż treści medialnych rośnie, chociaż ich cena (i wartość w oczach odbiorców) spada, a popyt nie zwiększa się stosownie do spadku cen. Nasila się konkurencja między dostawcami treści medialnych, przybierając postać hiperkonkurencji. W warunkach rozdrobnienia rynku i spadku przychodów z reklamy i subskrypcji obniża się rentowność działania wydawców i nadawców. Produkcja treści, zwłaszcza tych wysokiej jakości, staje się mniej opłacalna, co pogarsza jakość oferty medialnej.

Summary

Digitalization of media goods has influenced production and distribution costs as well all the mode of consumption. The conditions of media producers’ activities have thereby changed. There is a rise in the supply of media contents while their price (and value according to customers) falls, yet lower prices do not lead to increased demand. There is an intensification of competition between suppliers of media contents that is assuming the form of hipercompetition. Under the conditions of market fragmentation and decreasing income from advertisement and subscriptions, publishers and broadcasters profitability declines. Content production, especially those of high quality, become less profitable, accounting for the deterioration in the quality of the media offer.