INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Agnieszka Wrońska
Tytuł Dziennikarze i blogerzy jako uzupełniające się środowiska tworzące treści
Title journalists and bloggers as a supplementary content-formulation environment
Słowa kluczowe blogosfera, dziennikarstwo internetowe, bloger, kampania reklamowa
Keywords blogosphere, Internet journalism, blogger, advertising campaign
Pełny tekst / full text
Numer 18

Streszczenie

Zasadniczym tematem artykułu jest problem podziału środowiska dziennikarskiego na tradycyjne media oraz coraz prężniej rozwijającą się blogosferę. Ponadto próbuje się odpowiedzieć na pytania, czy blogerzy są wiarygodnym kanałem informacji dla czytelników oraz czy zaczną na szeroką skalę wyręczać w przyszłości dziennikarzy. Celem scharakteryzowania zjawiska ukazano również przykłady współpracy reklamowej domów mediowych i agencji PR z blogerami.

Summary

The main subject of the article is the problem of the division of environmental journalism into the traditional media and the dynamically growing blogosphere. Furthermore, issues related to the at-tempts to fnd answers for the questions, whether bloggers are a reliable channel of information for readers and if the place of journalists will be taken, on a large scale, in the future were discussed. The characterization of the phenomenon is also depicted with examples of cooperation between adver-tising media buyers and the PR bloggers.