INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jacek Wojsław
Tytuł Kierownictwo partyjne wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949-1953): polityka personalna, decyzje organizacyjne i "nastawianie" tematyczne
Title Party leadership vis a vis the press in Poland during the culminating period of Stalinism (1949-1953): personnel policy, organizational decisions and thematic "orientation"
Słowa kluczowe Wydział Prasy i Wydawnictw KC PZPR, RSW "Prasa", szkolnictwo dziennikarskie, "nastawianie" tematyczne, prasa polska w latach kulminacji stalinizmu (1949-1954)
Keywords press and publication department of the central committee of the Polish communist party, RSW "Prasa", journalistic education, thematic orientation, Polish press in the culminating years of Stalinism (1949-1954)
Pełny tekst / full text
Numer 18

Streszczenie

Przeanalizowane w artykule materiały, w tym dokumenty powstałe w KC PZPR, w pionie odpowiedzialnym za propagandę i mass media, pozwalają odtworzyć charakterystyczne momenty kształtowania polityki kierownictwa PZPR wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949-1954). Do decyzji podejmowanych przez decydentów partyjnych, które wpisywały się w model budowy komunikacji masowej, typowej dla systemu totalitarnego, opartego m.in. na monopolizacji treści kierowanych do odbiorców, należy zaliczyć: działania na rzecz uniformizacji i masowości prasowego przekazu (związane m.in. z dążeniem do usprawnienia kontroli nad poszczególnymi tytułami prasowymi), budowę coraz bardziej dominującego na rynku prasy w PRL partyjnego wydawnictwa RSW "Prasa" czy też odpowiednio prowadzoną politykę personalną, która miała doprowadzić do eliminacji dziennikarzy niepewnych politycznie i wypromowania takich, którzy byliby w każdej sytuacji lojalnymi pra¬cownikami tzw. frontu walki ideologicznej (pomóc miała tutaj budowa szkolnictwa dziennikarskiego, na co dzień poddanego ścisłej kontroli partyjnej).

Summary

The article analyses materials, including documents, that originated from the central committee of the Polish Communist Party at the department of propaganda and mass media, facilitating the recon- struction of characteristic moments of policy formation by the party leadership with regards to the press in Poland during the culminating period of Stalinism (1949-1954). Decisions taken by the party policy makers, entailed in a mass communication construction model typical of a totalitarian system based, among others, on the monopoly of contents addressed to the public should include: activities focused on the standardization and mass press transmission, which involved, among others, the aspiration to streamline control of the various press titles, establishing a more dominating one in the press market of the People's Republic of Poland, a party press publication in the form of RSW "Prasa", or carrying out an appropriate personnel policy, which could lead to the elimination of politically unreliable journal- lists and the promotion of those who would have been, in any situation, loyal workers, referred to as, ideological war front, to which the establishment of a journalism school was to be of help, but regularly subjected to strict party control.