INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Paulina Prędotka
Tytuł KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W RELACJACH Z MEDIAMI
Title - Critical Public Relations in Connection with the Media
Słowa kluczowe public relations, kryzys, media
Keywords public relations, crisis, media
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

Cechą gospodarki rynkowej jest działanie w warunkach niepewności i ryzyka. Kryzysy są wydarzeniami publicznymi, a ich jądrem jest potencjalne wystąpienie szkód. Niekontrolowane informacje ukazujące się w mediach mają wpływ na intensywność przebiegu kryzysu, zatem rozpowszechnianie prawdziwych i precyzyjnych komunikatów staje się zadaniem priorytetowym. Wychwycenie przez dziennikarzy prób kłamstwa i manipulacji może skutkować gwałtownym spadkiem reputacji firmy. Sytuacje kryzysowe są wkalkulowane w działalność każdej instytucji, gdyż organizacje dzielą się na te, które kryzys już przeżyły, oraz te, które mają go przed sobą. Umiejętność zarządzania kryzysem stanowi o sukcesie i przyszłości przedsiębiorstwa. Podstawowym celem specjalisty public relations powinno być możliwie szybkie przejęcie kontroli nad rozwijającym się zagrożeniem. Utrzymywanie pozytywnych relacji z mediami to szansa na przekazanie wiarygodnych informacji i wzmocnienie wizerunku firmy. Każde przedsiębiorstwo jest w stanie przezwyciężyć kryzys i przekuć go w sukces, ponieważ to, co organizacji nie zabije, może ją tylko wzmocnić.

Summary

A characteristic of the market economy is the element of functioning under the conditions of uncertainty and risk. Crises are public phenomena, and their crux is the potential occurrence of impairment. Uncontrolled information appearing in the media has an impact on the intensity of the course of crisis, therefore the propagation of true and precise announcements becomes a matter of priority. The detection by journalists, incidents of attempted falsehood and maipulation could lead to a drastic decline of a company’s reputation. Crises situations are considered as a built in part of an institution’s operations, for organizations are groupe into those that have already survived a crisis and those that are yet to experience it. The ability of crisis management determines the success and future of an enterprises. The fundamental objective of a public relation specialist ought to be a possibile rapid taking over control of an unfolding threat. Maintaining positive relations with the media is an opportunity of sending credible information and strengthening the image of the enterprises. Each company is capable of overcoming a crisis and turning it into success, since that which does not destroy an organization can only strengthen it.