INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Shala Barczewska
Tytuł A COGNITIVE PRAGMATICS APPROACH TO ANALYSING PRESS DISCOURSES
Title A COGNITIVE PRAGMATICS APPROACH TO ANALYSING PRESS DISCOURSES
Słowa kluczowe lingwistyka kognitywna, analiza dyskursu, wspomaganie korpusowe
Keywords cognitive linguistics, discourse analysis, corpus-assisted
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

Artykuł ma na celu zaproponowanie metody badania medialnych dyskursów informacyjnych, czerpiącej z osiągnięć lingwistyki kognitywnej oraz narzędzi wypracowanych na gruncie lingwistyki korpusowej. Stanowi on również próbę zaprezentowania badań prowadzonych przez autorkę w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat konceptualizacji debaty toczącej się wokół nauczania w szkołach amerykańskich o ewolucji człowieka. Zaproponowana w pracy metodologia może okazać się pomocna w badaniach prowadzonych w dziedzinach lingwistyki, komunikacji społecznej oraz kul-turoznawstwa amerykanistycznego.

Summary

The purpose of this article is to propose an approach to studying news discourses that is informed by theories of Cognitive Linguistics and makes use of the tools of corpus linguists. It is also an attempt to present, to some extent my current doctoral research into conceptualisation of the debate over evolution education. It is hoped that the triangulation of methodologies will contribute to ongoing work in fields such as linguistics, communication studies, and American culture.