INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł NOWE KANAŁY DYSTRYBUCJI TREŚCI WYBRANYCH MAGAZYNÓW WYSOKONAKŁADOWYCH I PROGRAMÓW ŚNIADANIOWYCH
Title New Distribution Channels of Selected Contents of High Circulation Magazines and Breakfast TV Programmes
Słowa kluczowe Słowa kluczowe: magazyny, telewizja śniadaniowa, dystrybucja cyfrowa
Keywords digital distribution, breakfast television, high-circulation magazins, content convergence
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

W dobie konwergencji w funkcjonowanie różnych przekazów medialnych, w tym telewizji śniadaniowej i oferty wydawniczej największych koncernów wpisana jest konieczność innowacyjności i kreatywności w celu zainteresowania odbiorcy. Zainteresowany odbiorca to taki, który wybiera dany produkt i poświęca swój wolny czas na obcowanie z nim, czyli zapewnia programom wysokie wyniki w badaniach oglądalności, a magazynom zadowalające wyniki ze średniej sprzedaży egzemplarzowej.

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób konwergencja mediów, dzięki wykorzystaniu nowych technologii, wpływa na dystrybuowanie wyprodukowanych treści. Przedmiotem badań jest polska telewizja śniadaniowa (Pytanie na śniadanie i Dzień dobry TVN) oraz magazyny wysokonakładowe ("Świat kobiety" firmy Bauer Media Polska i "Dobre Rady" koncernu Burda Polska). Próba została wyłoniona po analizie wyników osiąganych ze średniej sprzedaży egzemplarzowej i wyników oglądalności, które świadczą o dominującej pozycji wyżej wymienionych produktów w swoich grupach na rynku medialnym. Ponadto z badań audytorium wynika, że stanowią je w większości kobiety.

Summary

In the era of convergence in the operations of the different communications media, including breakfast television and publishing offer of the largest media concerns, the need for innovation and creativity in order to attract customers appears. The interested recipient is the one who chooses the product and devotes his free time to deal with it, so he provides the programmes with high audiencje ratings, and magazines with satisfactory results from average sales of copies.

The purpose of my article is to show how the convergence of the media, through the use of new technologies, affects the distribution of the produced content. The subject of the research is Polish Breakfast TV (Questions for Breakfast and Good Morning TVN) and high-circulation magazines ("Woman’s World" by Bauer Media Poland and "Good Tips" by the Burda Poland Company). The specimen of the research was selected after the analysis of results obtained from the average magazine sales and audience rating results which testifies to the domination of the above-mentioned products in their media market groups. What is more, the research shows that the survey audience is mainly composed of women.