INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Wojciech Jabłoński
Tytuł POLITYCZNE DZIENNIKARSTWO WIRTUALNE UCIECZKA W CYBERPRZESTRZEŃ JAKO ODEJŚCIE OD STANDARDÓW UPRAWIANIA ZAWODU
Title Political Virtual Journalism. Elusion to Cybernetic Space as a Departure from the Standards of Practising a Profession
Słowa kluczowe nowe media, gatekeeper, cyberprzestrzeń, public relations, czwarta władza
Keywords new media, gatekeeper, cybernetic space, public relations, the fourth estate
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

Na początku XXI w. media tracą ugruntowaną w poprzednim stuleciu pozycję selekcjonera informacji (gatekeepera). Liczne zmiany, przede wszystkim o charakterze technologicznym (pojawienie się tzw. nowych mediów) i ekonomicznym (dążenie redakcji do ograniczenia kosztów własnych) powodują, że nowy styl uprawiania zawodu dziennikarza - jego odmiana wirtualna - polega de facto na przekazywaniu społeczeństwu informacji przygotowywanych przez przemysł public relations (PR) pozostający na usługach wpływowych komunikatorów (władza polityczna, lobbies itd.). Równocześnie upada etos profesji dziennikarza, a klasyczne reguły uprawiania zawodu zastępowane zostają dążnością do prostoty i szybkości przekazu. W efekcie dawny profesjonalizm dziennikarskich selekcjonerów zostaje stopniowo wypierany przez zawodową sprawność innych specjalistów w dziedzinie komunikacji społecznej: fachowców w dziedzinie PR. Mimo iż są oni oficjalnie potępiani przez samych ludzi mediów, nie stanowią już dla nich konkurencji, a stają się raczej środowiskiem, które - na bazie omawianych zmian - sprawnie przejmuje stery komunikacji społecznej z rąk nowych, wirtualnych (bo pozbawionych już dotychczasowych kompetencji) dziennikarzy. W ten sposób żurnaliści XXI w. stają się zaledwie jednym z ogniw zasadniczo bezkrytycznie przekazujących masowej publiczności przygotowywane przez pracowników branży public relations informacje.

Summary

At the beginning of the XXI century the media lost its established position in the previous century as information selector (gatekeeper). A sequence of changes, especially of technological (the appearance of what is known as new media) and economical character (editorial aspiration to prime cost reduction) lead to the fact that, the new style of practising the journalistic profession - its virtual variant - depends de facto on disseminating to the society information prepared by the public relations (PR) industry which is at the services of influential communicators (political authorities, lobbies etc.). At the same time the journalism profession ethos is declining and the classical rules governing professional practice are being replaced with the desire for simplicity and speed of transmission. In the end the old professionalism of journalistic selectors is gradually being displaced by the professional efficiency of other specialists in the field of social communication: specialists in the area of PR. Despite the fact that they are officially condemned by the media people themselves, they are no longer their competitors, but rather become an environment, which - on the basis of the changes mentioned - has competently taken over the helm of social communication from the hands of the new, virtual (as they have already been deprived of their current competence) journalists. This way, journalists of the XXI century constitute only one of the centres which, in principle, uncritically transmit information prepared by workers of the public relations department to the general public.