INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł OPŁACALNOŚĆ MIGRACJI DO INTERNETU WYDAWCÓW PRASOWYCH
Title Profitability of Press Publishers from Migration to the Internet
Słowa kluczowe Internet, prasa, modele biznesowe
Keywords Internet, press, business models
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

Migracja do Internetu czytelników wydań drukowanych, a wraz z nim wpływów reklamowych, zmusza wydawców prasy do zmiany modeli biznesowych. Ich dochody w druku spadają, a działalność w sieci nie przynosi na razie oczekiwanych rezultatów. Artykuł jest prezentacją modeli zarabiania w sieci tradycyjnych wydawców prasowych i próbą oszacowania, na ile są one opłacalne. Analizie poddano wprowadzanie opłat za dostęp do treści prasowych w Internecie, sprzedaż e-wydań i mutacji cyfrowych.

Summary

Migration of readers printed publications to the Internet, together with revenues from advertisements is compelling press publishers to change their business models. Their income from printing is falling, while their activities on the network are not yielding the expected results. This article presents models of earning a living from the network of traditional press publishers and an attempt to estimate their profitability. Analysis was made of the payment for press contents availability on the Internet, sale of e-editions and digital mutations.