INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Zbigniew Anculewicz
Tytuł DZIENNIK OPINII ŚRODOWISKA "KRYTYKI POLITYCZNEJ" -PRZYKŁAD MIGRACJI NOWEJ PRASY DO CYBERPRZESTRZENI
Title Opinion Daily Environment of "Political Review" - an Example of New Press Migration to the Cybernetic Space
Słowa kluczowe "Krytyka Polityczna", "Dziennik Opinii", e-prasa, lewica polska, historia prasy w XXI wieku
Keywords "Political Review", "Opinion Daily", e-press, Polish political left-wing, press history in the XXI st century
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

"Dziennik Opinii Krytyki Politycznej" jest wydawany systematycznie codziennie od 8 listopada 2012 r. Jest przykładem codziennej gazety opiniotwórczej "nowej polskiej lewicy", która ukazując się tylko w cyberprzestrzeni (bezpłatnie), przełamuje w polskiej przestrzeni medialnej monopol na spojrzenie konserwatywno-prawicowe w dyskursie o najważniejszych problemach społeczno-politycznych, gospodarczych, kulturalnych i życia codziennego społeczeństwa żyjącego w drugiej dekadzie XXI w. między Bugiem a Odrą. "Dziennik Opinii" z powodzeniem przywrócił do publicznej przestrzeni nie tylko samą debatę publiczną jako wartość samą w sobie, ale przede wszystkim na nowo spróbował, i to z powodzeniem, zdefiniować "stare" formy wypowiedzi i gatunki dziennikarskie jak np. felieton polityczny, komentarz, artykuł publicystyczny, recenzje z ważkich przedsięwzięć kulturalnych. Wykorzystując nowoczesne technologie, stworzył dział Multimediów, w którym zamieszcza fotorelacje, relacje wideo z najważniejszych wydarzeń społecznych, politycznych, kulturalnych, czy wreszcie z życia codziennego, mających miejsce nie tylko w Warszawie, lecz także "daleko od Warszawy" oraz za granicą. W dziale tym można też za pośrednictwem Internetu być uczestnikiem debat publicznych organizowanych przez środowisko "Krytyki Politycznej", a zwłaszcza "Instytut Studiów Zaawansowanych". "Dziennik Opinii" dzięki formule dziennika opiniotwórczego przyciągnął na swoje łamy najwybitniejsze osobowości życia intelektualnego pokolenia polskiej transformacji po 1989 r. Do najbardziej poczytnych autorów należą: Cezary Michalski, Kinga Dunin, Agnieszka Graff, Agata Bielik-Robson, Piotr Kuczyński. Przewodnią myślą ideową pisma jest ukazanie w przestrzeni publicznej negatywnych zjawisk związanych z jednej strony z wprowadzaniem do życia gospodarczego i społecznego liberalnych zasad wolnego rynku i indywidualnego sukcesu, a z drugiej z "walką" z polskim konserwatywnym spojrzeniem na kwestie społeczne i obyczajowe, w tym zwłaszcza ukazywanie konserwatywnego oblicza polskiego Kościoła rzymskokatolickiego. Obok kwestii wykluczenia społecznego, w tym wykluczenia edukacyjnego, "dostępu do kultury wysokiej", wykluczenia cyfrowego, głównymi tematami debaty i publicystyki na łamach "Dziennika Opinii" są kwestie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, równości i kulturowości płci we współczesnym świecie, pogłębiającego się rozwarstwienia ekonomicznego społeczeństw Europy i świata oraz zacierania się rozdziału państwa od Kościoła w Polsce.

Summary

The "Opinion Daily, Political Review" has come out systematically since November 8. 2012. This is an example of the daily opinion-forming magazine of the "new polish political left-wing", which by appearing only in the free of charge cybernetic space has demolished, in the polish media space, the monopoly of the rightists and conservative views in discussions about the most important sociopolitical, economic, cultural affairs and the daily life of the society living in the second decade of the XXI century between the Bug and Odra rivers. „Opinion Daily" restored, successfully, to the public space not only public debate as a value in itself, but, above all, tried afresh, and successfully, to define "the old" fashion of expressions and types of journalism such as "political columns", "commentary", "feature article", "reviews" with important cultural activities. Through the application of modern technology it established a "Multimedial" department which engages in photo coverage, video coverage of the most significant social, political, cultural events, and eventually of daily life not only in Warsaw, but "far away from Warsaw" and abroad. This department, by means of the lnternet, facilitates participation in public debates organized by the "Political Review "environment, especially the "Institute of Advanced Studies". "Opinion Daily", thanks to its formula - as an opinion-forming daily, has attracted the most outstanding personalities in the generation of intellectual life during the polish transformation after 1989. The most popular authors include: Cezary Michalski, Kinga Dunin, Agnieszka Graff, Agata Bielik-Robson, Piotr Kuczyński. The main ideological keynote of the magazine is the appearance, in the public space, of the negative phenomena associated with, from the one side, the introduction of liberal principles of the open market system to the economic and social life of the society and the individual successes, and on the other side, "the fight" with the conservative polish outlook on social and customary conventions, among them, especially those depicting the conservative character of the polish Roman catholic church. Apart from the question of social exclusion, among them, educational exclusion, "access to high-level culture", Digital exclusion, the main subjects of debate and articles in the ’’Opinion Daily" magazine deal with the prevention of violence against women, equality and gender culture in the contemporary world, the widening economic stratification of the society in Europe and the world as well as the effacement of the seperation of church from state in Poland.