INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Anna Kleiber
Tytuł DOSTĘPNOŚĆ TYTUŁÓW UZNANYCH ZA BESTSELLERY ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH WYPOŻYCZEŃ w WYBRANYCH FILIACH BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH
Title Accessibility of titles acknowledged as bestsellers and their lending out rate in selected raczyńskis libraries
Słowa kluczowe bestsellery, Biblioteka Raczyńskich, czytelnictwo, Horizon
Keywords Bestsellers, Raczyńskis library, readership,Horizon
Pełny tekst / full text
Numer 16

Streszczenie

W ostatnich latach, kiedy zaobserwowano spadek czytelnictwa, niezwykle ważne jest, aby biblioteki wychodziły do czytelników z interesującą ofertą, która skłoni do czytania oraz korzystania ze zbio¬rów. Podstawowym sposobem jest wzbogacanie księgozbiorów bibliotek publicznych o pojawiające się na rynku nowości, między innymi w pozycje cieszące się szczególnym powodzeniem, do których zaliczają się bestsellery.
Celem badań, przeprowadzonych w okresie od stycznia 2010 do marca 2011 r., było stwierdzenie, czy wybrane placówki Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu posiadają w swoich zbiorach książki uznane za bestsellery. Przeprowadzono je w czterech filiach Biblioteki Raczyńskich, w których udostępnianie odbywa się poprzez system Horizon (tj. F2, F3, F14, F27). Zbadano dostępność trzynastu książek, uznanych za bestsellery w wybranych miesiącach 2010 r., zainteresowanie nimi wśród czytelników (częstotliwość wypożyczeń), lokalizację tytułów w badanych placówkach oraz daty rozpoczęcia udo-stępniania danego egzemplarza.
Stwierdzono, że ponad połowa z badanych tytułów od momentu pojawienia się na listach bestsel-lerów stosunkowo szybko (zwykle w ciągu 1-2 miesięcy) dostępna była w analizowanych placówkach. Przeprowadzone badania wykazały także zróżnicowanie zainteresowania wspomnianymi tytułami ze strony czytelników.

Summary

The observation of a declining trend in readership in recent years makes it an important commitment for libraries to go to readers with an interesting offer that will entice them to read as well as make use of the collections. The basic approach is to effect the expansion of book collection by public librar¬ies through the acquisition of new publications coming out on the market, including editions achieving special success , to which belong, among others, bestsellers.
The aim of the research conducted between January 2010 and March 2011 was to certify if the cho-sen Raczyńskis library outlets in Poznań had bestsellers in their collections. It was carried out in four of Raczyńskis library branches, to which access was made through the Horizon system (ie.: F2, F3, F4, F27).The research covered the availability of thirteen books acknowledged as bestsellers in selected months of 2010, readers interest in them (borrowing frequency),their location in the researched outlets as well as the dates on which they were first made available.
It was found that , more than half of the titles surveyed, from their first appearance on the lists of bestsellers, relatively in a short time (usually within 1-2 months) become available in the surveyed outlets. The research also showed diverse readers interests in the mentioned titles