INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł WYSOKONAKŁADOWE MAGAZYNY LIFESTYLOWE W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI W. KRYZYS, STAGNACJA CZY ROZWÓJ?
Title high-capacity LIFESTYLE magazines in poland in the first decade of the xxi century - crisis, stagnation or development?
Słowa kluczowe Polska, rynek prasowy, magazyny wysokonakładowe, magazyny lifestylowe
Keywords Poland, press market, high-capacity magazines, life style magazines
Pełny tekst / full text
Numer 16

Streszczenie

Ważnym elementem polskiego lifestylu są wysokonakładowe, luksusowe magazyny. W tym seg-mencie prasowym znajdują się magazyny adresowane do kobiet, takie jak "Pani", "Twój Styl", "Elle" oraz magazyny przeznaczone dla mężczyzn, m.in.: "CKM", "Men's Health". Magazyny te wyznaczają standardy polskiego lifestylu. Są także dobrym nośnikiem reklamy dla ekskluzywnych produktów i usług.
Artykuł jest próbą diagnozy polskiego rynku magazynów lifestylowych w Polsce w pierwszej deka-dzie XXI w. Analiza danych ze sprzedaży egzemplarzowej pozwoliła ocenić kondycję tych segmentów prasowych w latach 2001-2010. Z przeprowadzonych badań wynika, że segment wysokonakładowych, luksusowych magazynów dla kobiet rozwijał się systematycznie. Dwa tytuły: "Pani" i "Zwierciadło" zwiększyły sprzedaż niemal o 100%. Wydawcy ekskluzywnych magazynów dla mężczyzn natomiast zmniejszali nakłady ze względu na malejącą sprzedaż egzemplarzową. Segment magazynów lifestylowych nie rozwijał się synchronicznie.

Summary

The luxurious high-capacity magazines are an important part of Polish lifestyle. This press segment incorporates two types of magazines. In the first group magazines such as "Twój Styl", "Pani" and "Elle" are addressed to women while the second group includes such titles as "CKM", "Men's Health" addressed to men.These magazines define the standards of Polish lifestyle and constitute a good me¬dium for the advertisement of luxurious products and services.
This article is an attempt to diagnose the Polish lifestyle magazines market in the first decade of the XXI century. Analysis of sales helped in the assessment of conditions prevailing in those segments of the press in the years 2001-2010. The research shows that the segment of high-capacity, luxury magazines for women developed systematically. The sale of two magazines: "Pani" and "Zwierciadło" rose by almost 100%. Publishers of exclusive magazines for men however reduced their circulation as a result of declining sales. It is evident that the segment of lifestyle magazines did not go through a synchronous development.