INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Tytuł RYNEK CZASOPISM LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH W POLSCE PO 1989 R
Title THE LITERARY AND ARTISTIC MAGAZINES MARKET IN POLAND AFTER 1989
Słowa kluczowe : Czasopisma literacko-artystyczne, Polska po 1989 roku
Keywords Literary and artistic magazines, Poland after 1989
Pełny tekst / full text
Numer 16

Streszczenie

Artykuł analizuje niskonakładowe czasopisma literacko-artystyczne w Polsce po okresie transfor-macji politycznej w XX w., funkcjonujące na uwolnionym gospodarczo i politycznie rynku prasowym. Autorka zwraca uwagę na trudności metodologiczne, z jakimi zmierza się badacz usiłujący dokonać czytelnych podziałów tego rodzaju czasopism, czy to z punktu widzenia wydawcy, odbiorcy, czy zawartości. Bezpośrednie badania, po konsultacjach z redaktorami naczelnymi lub członkami redakcji, zaprezentowano w dwóch tabelach. Pierwsza z nich opisuje 46 czasopism literackich i literacko-artystycznych, które powstały w Polsce po 1989 r. Zawiera następujące informacje: tytuł czasopisma, miejsce wydania, rok założenia i czas ukazywania się, nazwisko redaktora naczelnego, wydawcę, periodyczność, medium, zasięg, format, objętość, nakład, zawartość. Według tego samego schematu spo-rządzono drugą tabelę, zawierającą czasopisma powstałe przed 1989 r., obecne na rynku do tej pory. Odnotowano ich 8.
Wspólne dla wszystkich periodyków literackich i literacko-artystycznych jest to, że odnotowy¬wały i promowały nowe zjawiska literackie i artystyczne (muzyczne, filmowe, plastyczne, teatralne), nurty i osobowości twórcze, które budziły kontrowersje oraz łamały wypracowane w XX w. standardy "awangardowości" i "artyzmu". Wszystkie mają wielkie problemy finansowe i utrzymują się dzięki zaangażowaniu oraz pasji ludzi, którzy je redagują.

Summary

The article analyses the low-capacity literary and artistic magazines in Poland following the political transformation in the XX century, functioning in the economic and politically liberated press mar¬ket. The author draws attention to the methodological impediments that a reseacher encounters while striving to establish clear distinctions between these types of magazines either from the publisher's, the reading public or the content point of view. The proximate researches after consultations with editors-in chief or members of editorial boards are indicated in two tables. The first one portrays 46 literary and literary-artistic magazines that were founded in Poland after 1989. It incorporates such information as: the title of magazine, place of publication, year of establishment and time of publication, the editor- in-chief, publisher, periodicity, medium, scope, format, capacity, circulation, content. The second table was made according to the same specifications comprising magazines founded before 1989 which are still available on the market today. Notice of 8 has been taken.
A common feature of all the literary and literary-artistic periodicals is that they have shown and pro-moted new literary and artistic phenomena (musical, film, artistic, fine arts, theatrical), current trends, creative personalities, who stirred up controversy, broke, developed inthe XX century, the avantgard- ism and artistry standards. They all face enormous financial problems and are in a position to cater for themselves only through the commitment and passion of the people that edit them.