DEPARTMENT OF JOURNALISM AND INFORMATION

Yearbook of Bibliology and Press Studies

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Krzysztof Kowalik
Tytuł Obowiązki informacyjne samorządu lokalnego w epoce mediów społecznościowych oraz trendy w implementacji w serwisach WWW kanałów dystrybucji informacji. Studium przypadku gmin świętokrzyskich
Title Information obligations of local governments in the era of social media and the trends in implementation of information distribution channels on WWW websites. Case study of Świętokrzyskie communes
Słowa kluczowe informacja publiczna, samorządy gminne, Świętokrzyskie, komunikacja online, narzędzia ICT, serwisy społecznościowe
Keywords public record, local governments, Kielce region, online communication, ICT tools, social media
Pdf
Numer 21

Streszczenie

Dostęp do informacji publicznej to konstytucyjne prawo obywatela, jej udzielanie to ustawowy obowiązek instytucji publicznych. Rozwój komunikacji online dostarcza nowych rozwiązań pozwalających na szybszą i łatwiejszą dystrybucję informacji. Autor zbadał przygotowanie samorządów miast i gmin do korzystania z nowoczesnych narzędzi ICT w swoich oficjalnych serwisach. Studium przypadku obejmuje samorządy województwa świętokrzyskiego. Autor zastosował analizę ilościową oraz badał reakcję gmin na wniosek wysłany w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym pytał o oficjalne portale gminne w mediach społecznościowych. Od kilku lat prowadzi badania nad zastosowaniem narzędzi ICT w samorządzie, co pozwoliło mu na porównanie wyników z poprzednich okresów badawczych i wykazania trendów w ich implementacji w urzędowych serwisach internetowych.

Summary

Access to public records is citizen’s constitutional right and granting it is a statutory obligation of public institutions. The development of online communication provides new solutions allowing for faster and easier distribution of information. The author examines how ready cities and municipalities are for using modern ICT systems on their ofcial sites. The case study includes local governments of the Świętokrzyskie province. The author used quantitative analysis in examining the reactions of municipalities to the application sent pursuant to the act on access to public information in which he asked about their ofcial sites in social media. For several years, the author has been conducting his research on the use of the ICT tools in local governments and that allowed him to compare results from previous research periods and to show trends in their implementation on the government agencies web pages.