DEPARTMENT OF JOURNALISM AND INFORMATION

Yearbook of Bibliology and Press Studies

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jakub Żurawski
Tytuł Polityka udostępniania informacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Title 41 JAKUB ŻURAWSKI (Kraków), Policy on disclosure of information by the parliament of the Republic of Poland (sejm)
Słowa kluczowe Sejm RP, informacja publiczna, polityka informacyjna
Keywords Sejm, public information, information policy
Pdf
Numer 21

Streszczenie

Artykuł poświęcony został opisowi kluczowych aspektów samodzielnego udostępniania informacji przez Sejm oraz zasadom pracy dziennikarzy w jego siedzibie. Stawiana teza brzmi: polityka udostępniania informacji przez Sejm RP nie jest spójną koncepcją; swoimi działaniami Sejm potraf jednocześnie ułatwiać i utrudniać dostęp do informacji. Badaniom poddane zostały następujące grupy zagadnień: 1) przepisy wewnętrzne dotyczące udostępniania informacji, 2) zasady pracy mediów (dziennikarzy) w siedzibie Sejmu, 3) sposoby samodzielnego, aktywnego udostępniania informacji przez Sejm (bez trybów wnioskowych) oraz inne działania informacyjne i skierowane do mediów.

Summary

The article is devoted to the description of the key aspects of independent disclosure of information by the Sejm and the journalistic work principles prevailing there. The thesis states as follows: policy on disclosure of information by the Sejm of the Republic of Poland is not a coherent concept; the Sejm, through its measures, can equally facilitate and impede access to information. The following groups of issues have been examined: 1) internal rules concerning disclosure of information, 2) principles of media work (journalists) at the seat of the Sejm, 3) methods of independent and active dissemination of information by the Sejm (without the need to fle a request), other information measures and those addressed to the media.