INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Justyna Maguś
Tytuł "Słowo Polskie" w latach 1895-1915
Title Słowo Polskie in the years 1895-1915
Słowa kluczowe "Słowo Polskie", historia prasy, rynek wydawniczy
Keywords Słowo Polskie, history of the press, publishing market
Pełny tekst / full text
Numer 21

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie historii dziennika "Słowo Polskie" na tle problematyki własnościowej i wydawczej w latach poprzedzających pierwszą wojnę światową. Tytuł ten należał do najpoczytniejszych na rynku, elektryzując uwagę odbiorców tekstami znanych osobowości ze środowi-ska naukowego, politycznego i literackiego ówczesnego Lwowa. W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną redakcji dziennika, okoliczności, w których dochodziło do zmian właścicieli tytułu. Spróbowano ponadto wyjaśnić, co zapewniało pismu popularność oraz z czym wiązało się posiadanie poczytnego tytułu. Scharakteryzowano osoby odpowiadające za sukces wydawniczy oraz ich wzajemne relacje.

Summary

The aim of this article is to present the history of the daily newspaper Słowo Polskie against the background of publishing and ownership issues in the years preceding the First World War. The title was amongst the most-read daily newspapers on the market, keeping the readers enthralled by the texts of well-known personalities from the scientifc, political, and literary communities of Lvov. The article presents the organizational structure of the editorial board as well as the circumstances in which the ownership of the title changed hands. Furthermore, an attempt has been made to explain the reasons behind the newspaper’s popularity and what owning such a widely read title entailed. The characteris-tics of the people responsible for the publishing success as well as their mutual relations have been also presented in the article.