INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Kępa- Mętrak
Tytuł Prasa samorządowa jako forma informacji publicznej
Title Local government press as a source of public information
Słowa kluczowe informacja publiczna, prasa samorządowa
Keywords public information, local press
Pełny tekst / full text
Numer 21

Streszczenie

Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nie ma w niej mowy o prasie samorządowej. Autorka postanowiła jednak sprawdzić, jak samorządy traktują własne periodyki, w jakim celu je wydają i czy ich wydawanie włączają do form udostępniania informacji publicznej. Przedstawione badania dotyczą samorządów wojewódzkich. 75% z nich wydaje prasę samorządową, niektóre więcej niż jeden tytuł. Tylko dwa nie traktują jej jako udostępnianie informacji publicznej. Wszystkie udostępniają informację poprzez BIP i indywidualnie na wniosek.

Summary

Rules of providing public information are regulated in the Act on Access to Public Information of September 6, 2001. Local government press is not mentioned there. However, the author has endeav-ored to examine how local governments treat their own periodicals, what the aim of publishing them is and whether their publishing is a part of providing access to public information.
The presented research relates to province self-governments. 75% of them publish local papers and some of them more than one title. Only two of them do not treat press as making public information accessible. All governments provide information through BIP (Public Information Bulletin) and upon individual requests.