INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Lidia Pokrzycka
Tytuł Prasa regionalna a sposoby upowszechniania informacji publicznej. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny
Title Regional press and the methods of information dissemination analysis on the basis of the lublin region
Słowa kluczowe prasa regionalna, Lubelszczyzna, samorząd terytorialny, analiza zawartości
Keywords regional press, Lublin region, local government, content analysis
Pełny tekst / full text
Numer 21

Streszczenie

W artykule przestawiono wyniki analizy zawartości lubelskich dzienników z dwóch tygodni marca 2007 i 2017 r. Opisano sposoby upowszechniania informacji publicznej na konkretnych przykładach (analiza jakościowa) oraz przedstawiono dane ilościowe. Po przeprowadzeniu analiz można wnioskować, że prasa regionalna wzięła na siebie przynajmniej część obowiązków prasy lokalnej, dzięki temu, że ma większą siłę oddziaływania i jest bardziej niezależna. Chociaż tylko „Dziennik Wschodni” można określić jako tytuł niezależny od koncernów medialnych, to jednak liczba upowszechnianych informacji pozostaje na podobnym poziomie we wszystkich lubelskich dziennikach. Widać jednak sympatie prasy do władz samorządowych, z tendencją do krytyki władz województwa (w 2007 i 2017 r. PiS przejął rządy na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim).

Summary

This article presents the results of a content analysis of Lublin journals from the years 2007 and 2017, respectively, released in the two weeks of March. The methods of information dissemination were described through specifc examples (qualitative analysis) with the inclusion of quantitative data. After performing the analysis, it could be concluded that the regional press has at least partially as-sumed the responsibilities of the local press due to a greater impact and more independent status of the former. While only Dziennik Wschodni could be considered a publication independent from media concerns, the amount of published information in all of Lublin regional journals remains at a similar level. The press, however, displays a noticeable bias in favor of the local government and an inclina-tion towards criticizing the provincial authorities (in the years 2007 and 2017 the political party Prawo i Sprawiedliwość took over national and provincial governance).