INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Aleksandra Hulewska
Tytuł Czy polska telewizja publiczna przestrzega zasady gender mainstreaming? Raport z badań
Title Does polish television follow the gender mainstreaming principles? Research report
Słowa kluczowe polska telewizja publiczna, programy publicystycz-ne, gender mainstreaming, stereotypy związane z płcią
Keywords Polish Television (TVP), journalistic programs, gender mainstreaming, gender-related stereotypes
Pełny tekst / full text
Numer 21

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było ustalenie, czy polska telewizja publiczna realizuje politykę równości płci w odniesieniu do liczby polityczek i polityków zapraszanych do progra-mów publicystycznych oraz czasu wypowiedzi gości. Badania zrealizowano metodą analizy zawartości na próbie 39 programów publicystycznych TVP z udziałem polityków. Analiza materiału pokazała, że stosunek liczby uczestniczących w programach gości płci męskiej (81,92%) do liczby gości płci żeńskiej (18,08%), a także czasu wypowiedzi polityków (79,52%) do czasu, w którym głos zabierały polityczki (20,48%), nie spełniały kryteriów zasady gender mainstreaming, a także nie odzwierciedlały proporcji płci przewidzianej w tzw. ustawie kwotowej gwarantującej kobietom i mężczyznom 35% miejsc na listach wyborczych.

Summary

The article presents the results of research aimed at determining whether Polish Television imple-ments the policy of gender equality with regard to the number of both female and male politicians invited to journalistic programs and the duration of their speeches. The research has been carried out using the method of content analysis on a sample of 39 TVP journalistic programs with the participa-tion of politicians. The analysis of the data showed that the ratio of the number of males (81.92%) participating in the programs to the number of females (18.08%) did not meet the criteria of the gender mainstreaming principles. In addition, the duration of male politicians’ speeches (79.52%) turned out to be much higher than the time allotted to female politicians (20.48%). The research also proved that the gender ratio stipulated in the so-called Quota Act that guarantees 35% of seats for males and females on the electoral lists, respectively, was not observed.