INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Upowszechnianie informacji publicznej przez TVP SA. Studium przypadku z lat 2016-2017
Title Dissemination of public information by TVP SA. Case study of years 2016-2017
Słowa kluczowe telewizja, nadawca publiczny, informacja publiczna
Keywords television, public broadcaster, public information
Pełny tekst / full text
Numer 21

Streszczenie

W artykule przeanalizowano sposoby realizowania obowiązku upowszechniania informacji publicznej przez Telewizję Polską SA w latach 2016–2017. Analiza wykazała, że chociaż obecne władze państwowe deklarowały powrót do misyjnych zadań TVP SA, wcześniejsze naganne działania tego nadawcy nie tylko nie uległy zmianie, ale zostały nasilone. Prezes narodowego nadawcy wychodzi bowiem z założenia, że medium to jest stroną politycznego sporu, a zatem nie może ono pozwolić sobie na wewnętrzny pluralizm i obiektywizm w przedstawianiu rzeczywistości.
Przyjęcie przez narodowego nadawcę charakteru tożsamościowego przybiera niekiedy skrajną formę łamania zasad etyki dziennikarskiej, naruszania dóbr osobistych i nieuwzględniania poglądów różnych grup publiczności. Przypadki takiego braku profesjonalizmu młodych i niedoświadczonych dziennikarzy zdarzały się w latach 2016–2017 zaskakująco często.
Jednym z efektów takiego podejścia do zadań publicznego nadawcy okazał się spadek oglądalności jego oferty programowej. Chociaż spadki oglądalności odnotowali też inni uniwersalni nadawcy, pro-gramy i audycje informacyjne TVP SA w ostatnich dwóch latach utraciły ok. 20% publiczności. TVP Info oglądali przede wszystkim emeryci.

Summary

The article examines how Telewizja Polska SA (Polish Television – TVP) was fulflling its duty of disseminating public information in the years 2016–2017. The analysis shows that although the current state authorities have declared the return of TVP SA to its mission tasks, previous reprehensible actions of the broadcaster not only have not been changed but rather intensifed. That is because the chairman of the national broadcaster is of the opinion that the medium is a party to a political dispute; therefore, it cannot aford internal pluralism and objectivity in presenting the reality.
The national broadcaster’s stance on not being impartial took at times an extreme form of breaking the rules of journalistic ethic, infringing personal interests, and disregarding opinions of various groups of the audience. Cases in which young and inexperienced journalists behaved in such an unprofessional way happened surprisingly often in the years 2016–2017.
One of the results of such an approach by the public broadcaster to its tasks was a drop in view-ership of its programming. Although other multichannel broadcasters also experienced a decrease in ratings, TVP SA program and news segments have lost approximately 20% of their audience in the last two years. TVP Info was watched primarily by pensioners.