INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł Upublicznienie treści jako sposób zapobiegania ich nieformalnej dystrybucji
Title Making contents public as a way of preventing their informal distribution
Słowa kluczowe informacja publiczna, otwarte dane, internet, dobra kultury
Keywords public information, open data, Internet, cultural goods
Pełny tekst / full text
Numer 21

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest ekonomiczna analiza ustawy z 26 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i jej wpływie na zachowanie użytkowników internetu. Celem tego aktu normatywnego był rozwój społeczeństwa cyfrowego, czyli zapewnienie jak największej, legalnej dostępności dóbr kultury, sztuki, nauki oraz edukacji w internecie, stworzonych za pomocą środków publicznych i stymulujących ludzi oraz podmioty gospodarcze, a także angażowanie kapitału ekonomicznego i społecznego w inwestycje związane z internetem.
Brak mechanizmów monitorujących wykorzystanie informacji sektora publicznego utrudnia ocenę ekonomicznych skutków ustawy. Jednak pierwsze miesiące jej obowiązywania nie zwiększyły inwestycji związanych z otwarciem dostępu do danych publicznych. Jego wpływ na zachowania internautów wydaje się niezauważalny. Działalność użytkowników internetu koncentruje się na nieinstytucjonalnych źródłach informacji i wiedzy, a nie ma wielu przykładów wykorzystania danych publicznych.

Summary

The subject of this article is an economic analysis of the efects of the Act of February 25, 2016, on the re-use of public sector information and its impact on the behaviour of the Internet users. The goal of this normative act was the development of digital society, that is, providing the highest possible, legal accessibility of cultural goods, art, science, education on the Internet, created with the aid of public funds and stimulating people and business entities, as well as involving economic and social capital for the investments related to the Internet.
The lack of mechanisms monitoring the use of public sector information makes it more difcult to assess the economic efects of the Act on the re-use of public sector information. However, the frst months of when this Act was binding have not increased investments related to opening the access to public data. Its impact on the behaviours of Internet users seems to be imperceptible. The activity of the Internet users is focused on non-institutional sources of information and knowledge, and there are not many examples of using public data.